Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2064/GB, 12 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2064/GB

Betreft: [klager] datum: 12 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.M.J. Nuijten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juli 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Gevangenis/ISD De Grittenborgh ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de Gevangenis
Nieuwegein te Utrecht. Per beslissing van 9 juli 2009 is hij geselecteerd voor de Gevangenis/ISD De Grittenborgh, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De feiten zijn gedeeltelijk juist. Op 10 december 2008 heeft klager één keer hasj gerookt, waarvoor aan klager een disciplinaire straf van drie dagen is opgelegd. Op 10 maart 2009 heeft klager zijn
ongenoegen geuit richting een p.i.w.-er door te zeggen: “Ik vind u een lul”. Verder heeft klager een rapport gehad voor een woordenwisseling op de arbeid. Klager is éénmaal gewaarschuwd in verband met een flinke woordenwisseling tussen p.i.w.-ers en
een
medegedetineerde. Dit is afgehandeld. Voor de twee geweldsincidenten heeft klager geen rapport gekregen. Ook is hij niet door de directeur gehoord.
Klager is geplaatst op een ISD-afdeling. Hij hoort daar niet thuis. Bezoek is onmogelijk geworden. Klagers vader is 73, zijn moeder is in de zestig. Voor één uur bezoek moeten zij drie uur reizen. Er is geen arbeid dan wel slechts sporadisch. Klagers
gezondheid heeft er onder te lijden nu hij zijn familie niet meer ziet. In twee weken tijd is hij zes kilo afgevallen. Klager slaapt slecht.
Klager heeft zich volledig ingezet tijdens zijn detentie. Hij is reiniger en schilder geweest en heeft niet één keer een rapport gehad. Klager werd echter geconfronteerd met steeds negatievere besluiten die de emmer uiteindelijk deden overlopen. Zijn
verzoek om plaatsing naar een b.b.i. werd afgewezen. Klager wil gezuiverd worden van de beschuldigingen jegens hem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft zich tijdens incidenteel verlof op 1 juli 2006 onttrokken aan zijn detentie. Op 6 november 2006 is hij opnieuw aangehouden op verdenking van het plegen van
een nieuw strafbaar feit, waarvoor hij inmiddels is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Klagers gedrag in de inrichting was tot een paar maanden voorafgaand aan het overplaatsingsverzoek redelijk. Daarna veranderde zijn houding. Hij werd
negatiever, opvliegender en afstandelijker naar het personeel. Hij kan het bijna niet verdragen als hij door het personeel ergens op wordt aangesproken. Hij wordt door zijn medegedetineerden op een negatieve manier beïnvloed. Tijdens zijn verblijf in
de
Gevangenis Nieuwegein zijn er schriftelijke verslagen opgemaakt omtrent een flinke woordenwisseling tussen betrokkene en een aantal medegedetineerden en het onheus bejegenen en uitschelden van het personeel. Uiteindelijk zijn er twee geweldsincidenten
geweest waarbij klager aanwezig was. Klager behoorde tot een groep gedetineerden die stelselmatig medegedetineerden intimideert en onder druk zet. De leden van deze groep zijn allen weggeplaatst. De overplaatsing diende op korte termijn gerealiseerd te
worden. Gelet op de beschikbare capaciteit is klager geselecteerd voor de Gevangenis/ISD De Grittenborgh. Dat klager hierdoor verder van zijn bezoek is geplaatst, heeft hij te danken aan zijn eigen gedrag. Overigens blijkt dat klager eenmaal per maand
bezoek ontvangt van zijn moeder en zus. Hij wil de overige familieleden niet op bezoek vragen, omdat zij een baan hebben. Klager heeft een relatie. Hij wil niet dat zij hem bezoekt, omdat dit te emotioneel zou zijn.

4. De beoordeling
4.1. De Gevangenis/ISD De Grittenborgh is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen klagers gedrag
in de inrichting en het selectieadvies van de directeur van de Gevangenis Nieuwegein waaruit naar voren komt dat klager tot een groep behoort, die stelselmatig gedetineerden intimideert en onder druk zet. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven