Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2475/GV, 8 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2475/GV

betreft: [klager] datum: 8 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.H. Aalmoes, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager verblijft in detentie in verband met zijn uitlevering ter vervolging aan de autoriteiten van de Verenigde Staten. Klager bezit thans de Colombiaanse nationaliteit en heeft gedurende zijn detentie
de Spaanse nationaliteit verkregen. Teneinde deze nationaliteit te bevestigen dient klager op het Spaanse Consulaat de daartoe vereiste papieren in persoon te ondertekenen. Voor klager is het van groot belang dat hij in het bezit is van de Spaanse
nationaliteit voordat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In dat geval kan hij een verzoek indienen voor overdracht van de tenuitvoerlegging van zijn straf in Spanje. Zijn vrouw en kinderen hebben de Spaanse nationaliteit en zijn woonachtig
in Spanje. De afwijzende beslissing is niet met de vereiste zorgvuldigheid genomen en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De beslissing is in strijd met het recht op eerbiediging van het gezinsleven van klager. Er is ten
onrechte overwogen dat geen sprake is van een bijzonder geval. Met een Spaanse nationaliteit zal klager als gevolg van internationaalrechtelijke afspraken in detentie anders worden behandeld dan met een Colombiaanse nationaliteit. Klager is niet
voornemens het Nederlands grondgebied te verlaten. De documenten kunnen eventueel voor de deur van het Spaans consulaat worden getekend. Klager heeft geen enkel bezwaar tegen een begeleid bezoek met extra beveiliging, bijvoorbeeld een broekstok.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Na lezing van het beroepschrift is de reden van het bezoek aan het ambassade duidelijk. De Staatssecretaris was voornemens positief te beslissen. De gevangenis Veenhuizen heeft
aangegeven dat de Spaanse Consul op 17 september 2009 om 11.00 uur de papieren in de inrichting komt uitreiken. Gelet hierop is het niet nodig een nieuwe beslissing te nemen op het verzoek.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft verzocht om incidenteel verlof teneinde in staat te worden gesteld op het Spaans Consulaat enkele documenten te ondertekenen die nodig zijn voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit. Uit de inlichtingen van de Staatssecretaris komt
naar voren dat de Spaanse Consul op 17 september 2009 om 11.00 uur de betreffende documenten zal uitreiken in de inrichting. Uit telefonische informatie van het BSD is gebleken dat de uitreiking heeft plaatsgevonden. Verder is klager op 18 september
2009 uitgeleverd aan de autoriteiten van de Verenigde Staten. Gelet op het vorenstaande heeft klager geen belang meer bij een beoordeling van het beroep. Klager dient derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 8 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven