Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1233/SGA, 8 mei 2009, schorsing
Uitspraakdatum:08-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1233/SGA

Betreft: [klager] datum: 8 mei 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. I.N. Wildschut, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring (h.v.b.) De Schie te Rotterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld h.v.b. van 6 mei 2009, inhoudende de verlenging van een eerder op 29 april 2009 opgelegde
ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan gemeenschappelijke activiteiten. De verlenging is ingegaan op 6 mei 2009 om 13.25 uur en heeft een geldigheidsduur van zeven dagen en duurt daarom tot uiterlijk 13 mei 2009 om 13.25 uur.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 6 mei 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 7 mei 2009.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is het verzoek niet verder toegelicht dan dat is aangevoerd dat de ordemaatregel voortduurt na 6 mei 2009 terwijl aan verzoeker is toegezegd dat de ordemaatregel op 6 mei 2009 zou eindigen.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. De aan verzoeker opgelegde ordemaatregel is verlengd omdat dit voor zijn veiligheid en de veiligheid van anderen, alsmede voor de orde en rust in de inrichting, noodzakelijk is. Verzoeker
zal worden overgeplaatst naar een andere inrichting. Omdat die overplaatsing aanstaande is, zal de ordemaatregel niet de volle tijd duren. Verzoeker was in de inrichting nogal opstandig omdat hij gehoord heeft dat hij overgeplaatst zou worden naar
Alphen aan den Rijn. Met verzoeker is de aard en de noodzaak van de opgelegde maatregel besproken, hij heeft zich daartegen niet verzet.

2. De beoordeling
Zoals de voorzitter al eerder – in zijn uitspraak met kenmerk 09/1179/SGA van 6 mei 2009, heeft overwogen – is de beslissing van de directeur blijkens de mededeling als bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Pbw, erg summier onderbouwd. Nu de
verlengingsbeslissing is genomen op dezelfde (summiere) gronden en niet is gebleken van een hernieuwde belangenafweging ten aanzien van de noodzaak van voortduring van de tenuitvoerlegging van die ordemaatregel zijn er – naar het voorlopig oordeel van
de voorzitter thans termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 mei 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven