Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2283/GA, 5 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2283/GA

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 augustus 2009 van de beklagcommissie bij de Unit 3 gevangenis BIBA,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing van de directeur om een verzoek tot overschrijving van de rekening-courant van klager niet in behandeling te nemen en dit niet tijdig te retourneren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft conform de huisregels gehandeld. Toch is zijn verzoek tot het overmaken van een geldbedrag geweigerd. Dat kreeg hij pas na acht dagen te
horen. Aan klager is niet uitgelegd waarom zijn verzoek afgewezen werd. Inmiddels is klager er door de beklagprocedure achtergekomen dat er al sinds april 2009 een nieuw betalingssysteem is ingevoerd. Klagers klacht is gericht tegen het feit dat zijn
verzoek zonder uitleg wordt geweigerd, hij dit te laat hoort en bovendien niet op de hoogte wordt gesteld van een nieuw systeem. De gedetineerden zijn inmiddels nog steeds niet op de hoogte gesteld en ook de huisregels zijn nog niet aangepast. De
directeur heeft dit nagelaten. Aan klager kan niet worden toegerekend dat hij niet wist waarom zijn verzoek werd afgewezen. Hij mag er vanuit gaan dat hetgeen in de huisregels staat de geldende regels zijn.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Onweersproken staat vast dat een overschrijvingsverzoek niet in behandeling is genomen en na acht dagen aan klager is geretourneerd zonder enige toelichting. Die handelswijze moet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt nu het gewijzigde beleid
inzake overschrijvingen (nog) niet was opgenomen in de huisregels en klager ook niet op enige andere wijze van de beleidswijziging op de hoogte is gesteld.

Het beklag zal derhalve alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om aan klager een financiële tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 2 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven