Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1328/GA, 5 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1328/GA

betreft: [klager] datum: 5 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de unit-directeur van de Gevangenis Grave,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2009 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Te zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2009 in de Penitentiaire Inrichtingen Vught is gehoord [...], unit-directeur bij de Gevangenis Grave.
Namens klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, is telefonisch gemeld dat hij verhinderd is om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie omdat middels een urinecontrole is vastgesteld dat klager drugs heeft gebruikt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming toegekend van € 37,50 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur verwijst naar de uitgebreide toelichting op het beroepschrift. Ondanks een lage kreatininewaarde had klager toch gescoord op THC. De conclusie van de directeur, bevestigd door het Deltalab, is dat vast staat dat klager drugs heeft gebruikt
en daarvoor is hem een straf opgelegd. Als de kreatininewaarde hoger was geweest dan zou de THC-waarde ook nog hoger zijn uitgevallen. Er was geen noodzaak om nogmaals een nieuwe urinecontrole te houden; dat gebeurde alleen als er bij een lage
kreatininewaarde negatief werd gescoord op THC.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Gelet op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen stelt de beroepscommissie het volgende vast.
Klager heeft bij binnenkomst in de p.i. Noord-Brabant Noord op 21 oktober 2008 een urinecontrole ondergaan waarvan de uitslag een score van 208 op THC gaf met een kreatininewaarde van 9.7. Een urinecontrole op 18 december 2008 gaf een negatieve score
op
THC met een kreatininewaarde van 1.8. Hierop is conform het disciplinaire beleid (geen score bij een te lage kreatininewaarde) een nieuwe urinecontrole gehouden op 28 december 2008. Deze gaf een score van 79 op THC met een kreatininewaarde van 1.3. De
directeur heeft klager hierop een disciplinaire straf opgelegd wegens drugsgebruik. Het Deltalab heeft desgevraagd op 26 mei 2009 aan de directeur bevestigd dat de stelling dat klager drugs heeft gebruikt juist is en dat er geen noodzaak was om
nogmaals
een urinecontrole bij klager te houden.
Gelet hierop kan de bestreden beslissing van de directeur bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J. Lamens en drs. A.P. Visser, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 5 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven