Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0949/GB, 1 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:01-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/949/GB

Betreft: [klager] datum: 1 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Malewicz, op 31 augustus 2009 door een lid van de Raad gehoord. Het van dit horen opgemaakte verslag is aan deze uitspraak gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Almelo ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen op 14 juli 2008 vanuit Duistland overgebracht naar Nederland en geplaatst in de penitentiaire inrichtingen Ter Apel. Op 15 september 2008 is hij overgeplaatst naar de
locatie Bankenbosch te Veenhuizen, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau. Op 23 december 2008 volgde overplaatsing naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Niendure te Almelo. Op 20
februari 2009 werd hij als passant ter herselectie geplaatst in het huis van bewaring Almelo, van waaruit hij op 4 maart 2009 is geselecteerd voor en overgeplaatst naar de gevangenis Almelo, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een
normaal beveiligingsniveau.

2.2. Bij uitspraak van 9 juli 2009 van de beklagcommissie bij de z.b.b.i. Niendure is klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel wegens een positieve urinecontrole gegrond verklaard. Bij uitspraak
van
28 september 2009, met nummer 09/1939/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Pbw, is het beroep van de directeur, gericht tegen deze uitspraak, ongegrond verklaard en is de uitspraak van de beklagcommissie met
aanvulling van gronden bevestigd.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft, voor zover hier van belang, het volgende naar voren gebracht.
Klager schetst zijn detentieverloop, van Duitsland tot en met zijn verblijf in de z.b.b.i. Niendure. In deze hele periode heeft hij nooit problemen gehad tot de urinecontrole van 15 februari 2009, waarbij hij positief scoorde op het gebruik van
cocaïne.
Klager gebruikt echter al acht jaar geen harddrugs meer. Toen hij dat nog wel deed, gebruikte hij geen cocaïne.
Wat de urinecontrole zelf betreft, merkt klager op dat hij daar gewoon aan heeft meegewerkt. Klager plaste in een bekertje en, net als in de p.i. Ter Apel waar hij eerst verbleef, werd het bekertje overgepakt door een bewaarder, die de inhoud van het
bekertje vervolgens over twee buisjes verdeelde, er doppen opdeed en er stickers opplakte.
De uitslag van de urinecontrole was, blijkens het betreffende faxbericht, al op
18 februari 2009 bekend, maar werd eerst op 20 februari 2009 aan klager meegedeeld. Klager kreeg de beschikking waarbij de straf aan hem werd opgelegd, pas 25 februari 2009 uitgereikt.
Klager merkt tenslotte nog op dat hij geen cocaïne heeft gebruikt, dat het niet kan kloppen dat er cocaïne in zijn urine is aangetroffen en dat hij dus niet alleen ten onrechte een disciplinaire straf heeft gekregen, maar ook ten onrechte is
teruggeplaatst vanuit de z.b.b.i. Niendure naar het h.v.b. De Karelskamp.

Klagers raadsman legt een aantal verklaringen over van bewaarders en gedetineerden, die er op neerkomen dat de bewaarders steeds de urine overgoten in buisjes, er doppen opdeden en er stickers opplakten en dat dit pas anders werd na een interne
instructie, die op 10 juli 2009 per mail werd verzonden.
Voorts legt klagers raadsman een pleitnotitie over, waarvan hij delen voordraagt en waarvan hij het overige als herhaald en ingelast beschouwt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager werd op 23 december 2008 geplaatst in de z.b.b.i. Niendure. Bij een op
15 februari 2009 afgenomen urinecontrole scoorde hij positief op het gebruik van cocaïne. Daarmee was klager niet langer geschikt voor een verblijf in een z.b.b.i. en is hij als passant ter herselectie overgeplaatst naar het h.v.b. Almelo en vanuit dit
h.v.b. geplaatst in de gevangenis Almelo. Klager mag dan hebben aangevoerd dat de gang van zaken rond het afnemen van de urinecontrole onjuist is geweest, feit is dat uit de uitdraai van het Deltalab blijkt dat klager positief heeft gescoord op het
gebruik van cocaïne en dat het herhalingsonderzoek eveneens een positieve score op het gebruik van cocaïne heeft laten zien. Of er bij het afnemen van de urinecontrole fouten zijn gemaakt, is een zaak die zal moeten worden afgehandeld door de
beklagcommissie.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Almelo is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beslissing klager vanuit de z.b.b.i. Niendure ter herselectie terug te plaatsen naar het h.v.b. De Karelskamp is, zo volgt uit de motivering van die beslissing en de reactie van de selectiefunctionaris op het beroepschrift, uitsluitend
gebaseerd op het feit dat klager positief scoorde op het gebruik van cocaïne bij een op
15 februari 2009 afgenomen urinecontrole.

4.4. Bij uitspraak van 9 juli 2009 heeft de beklagcommissie het beklag van klager, dat is gericht tegen de wegens de positieve urinecontrole opgelegde disciplinaire straf, gegrond verklaard. De beroepscommissie heeft het door de directeur van de
z.b.b.i. Niendure tegen deze uitspraak ingestelde beroep bij uitspraak van
28 september 2009, nr. 09/1939/GA, ongegrond verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van gronden bevestigd. Hiermee is de grondslag aan de beslissing klager ter herselectie terug te plaatsen naar het h.v.b. De Karelskamp komen
te
ontvallen.

4.5. Tegen de achtergrond van het vorenstaande zal klagers beroep gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak
binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 1 oktober 2009
lis
secretaris voorzitter

Naar boven