Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2267/GA, 6 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:06-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2267/GA

betreft: [klager] datum: 6 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 juli 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 september 2009, gehouden in de Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Westlinge is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft de vermissing van goederen na overplaatsing van de locatie Westlinge naar de locatie Zuyderbos.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd wegens een positieve urinecontrole. Hiertegen gaat klager niet in beroep. Naar aanleiding van de positieve
uitslag is hij echter teruggeplaatst naar een gesloten gevangenis. Klager verbleef met vijf personen in een appartement in unit Westlinge. Hij had verwacht dat hij zelf zijn spullen zou mogen inpakken. De laatste dag dat klager in de strafcel verbleef
werd hem medegedeeld dat alle spullen door twee piw-ers op aanwijzing van de medegedetineerden zijn ingepakt. Klager heeft verzocht te mogen controleren of al zijn spullen waren ingepakt. Dit werd hem niet toegestaan. De spullen die hij mist zaten niet
in een kluisje. Na de overplaatsing mist klager de volgende spullen: een cd van Dire Straits (hij heeft wel het lege doosje); een Pall Mall spijkerbroek; after shave van Gils; after shave Axe; Zwitsal babyolie; een nagelknipper; watten staafjes en twee
sudoku puzzelboekjes.
Voorts is het slot van zijn koffer stuk, het scharnier lijkt geforceerd. Het is een slot met een code.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager verbleef in de unit Westlinge in een appartement met nog vier andere gedetineerden. Vast staat dat de spullen van klager door twee piw-ers op aanwijzing van de medegedetineerden zijn ingepakt en dat hiervan een verslag is opgemaakt. In een geval
waarbij meerdere gedetineerden, in casu zelfs vijf, een ruimte delen, acht de beroepscommissie het voor de hand liggend dat een gedetineerde die wordt weggeplaatst de gelegenheid krijgt zelf zijn spullen in te pakken. Niet aannemelijk is geworden dat
er, gelet op de orde en de veiligheid in de inrichting, hiertoe geen mogelijkheid zou zijn geweest, dan wel dat het niet mogelijk was hem naar zijn appartement terug te laten keren teneinde te controleren of al zijn spullen waren ingepakt. Immers,
klager was een disciplinaire straf opgelegd in verband met een positieve score op een urinecontrole. Dat zijn terugkeer, al dan niet onder begeleiding, tot enige conflictueuze situatie, de orde en veiligheid in gevaar brengende situatie zou kunnen
leiden is daarmee verre van waarschijnlijk. Gelet op de aard van de goederen, overwegend verzorgingsproducten, kan klager niet verweten worden dat hij de spullen niet in een afgesloten kluis heeft opgeborgen. De vermissing komt dan ook niet voor zijn
risico. Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard.
Nu de directeur verantwoordelijk wordt geacht voor de door klager ondervonden schade ten gevolge van de vermissing van zijn spullen kunnen schadevergoedingsaspecten betrokken worden bij de tegemoetkomingsbeslissing. Klager heeft aangegeven dat de
nieuwwaarde ca
€ 200,= zou zijn. Het betrof geen nieuwe produkten. Klager zal derhalve de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter ten aanzien van de vermissing en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 100,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 6 oktober 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven