Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2176/GA, 28 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2176/GA

betreft: [klager] datum: 28 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van en tevens ingediend door mr. J.J.D. van Doleweerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 juli 2009 van de beklagcommissie bij de Gevangenis/ISD Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 september 2009, gehouden in de Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klagers raadsman, mr. F.W. Verwey en [...], unit-directeur bij voormelde gevangenis.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft klagers ontslag uit de gedetineerdencommissie (gedeco).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur dient terughoudend om te gaan met zijn bevoegdheid gedecoleden al dan niet uit hun functie te zetten. De directeur heeft aangegeven niet langer met klager te willen onderhandelen, gelet op het incident dat zich heeft voorgedaan. Het is
echter aan de overige gedecoleden of zij al dan niet met klager verder willen. Uit de stukken valt af te leiden dat slechts één van de andere gedecoleden om een standpunt is gevraagd. Klager is gekozen door de gedetineerden. Een incident in de privé
sfeer mag klager niet zo zwaar worden aangerekend.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft zich ernstig agressief misdragen tegenover zijn partner tijdens het bezoek zonder toezicht. De directie heeft altijd een goede verstandhouding met klager gehad, er is naar aanleiding van het incident gesproken met klager en met de gedeco
zonder aanwezigheid van klager. In een informeel overleg is klager te kennen gegeven terug te treden als gedecolid. Klager wilde dit niet. Op basis daarvan heeft de directeur besloten klager uit de gedeco te zetten. De ernst van het incident heeft
daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. Klager heeft tijdens een bezoek zonder toezicht zijn vriendin geschopt.

3. De beoordeling
Aan de orde is de vraag of de directeur bevoegd is om een lid van de gedetineerdencommissie te ontslaan. De beroepscommissie heeft zich reeds eerder op het standpunt gesteld dat de directeur die bevoegdheid toekomt en ziet geen aanleiding daarvan thans
af te wijken. In het in de inrichting geldende reglement voor de gedetineerdencommissie is opgenomen dat de directie zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt gedecoleden die ofwel hun lidmaatschap misbruiken dan wel zich anderszins misdragen het
lidmaatschap te ontzeggen. Vervolgens is de vraag aan de orde of er voldoende grond was voor ontslag van klager als lid van de gedetineerdencommissie. Met de bevoegdheid tot ontslag van leden van de gedetineerdencommissie zal de directeur zeer
terughoudend dienen om te gaan. Voor ontslag zal een ernstige vertrouwensbreuk die een goede samenwerkingsrelatie belemmert grond kunnen zijn. De ordeverstoring als in het onderhavige geval acht de beroepscommissie voldoende als grond voor ontslag als
lid van de gedetineerdencommissie.
De beroepscommissie acht het begrijpelijk dat de directeur zich op de hoogte stelt van de hieromtrent bestaande gevoelens binnen de gedeco. Het is echter uitsluitend aan hem om over het ontslag te beslissen. Het beroep zal gelet op het voorgaande
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 28 september 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven