Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2580/SGA, 22 september 2009, schorsing
Uitspraakdatum:22-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/2580/SGA

Betreft: [klager] datum: 22 september 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. T. de Bont, namens

[...], verder verzoekster te noemen, verblijvende in de locatie Ter Peel.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie PI Roermond, inhoudende - zo verstaat de voorzitter - de oplegging van een
ordemaatregel
van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel, welke ordemaatregel ten uitvoer wordt gelegd in de locatie Ter Peel. Als ingangsdatum van de maatregel vermeldt de beschikking 9 september 2009. Aan deze beslissing
ligt ten grondslag dat verzoekster tijdens haar verblijf bij de Stichting Exodus Venlo alcohol heeft genuttigd en Exodus te kennen heeft gegeven niet met verzoekster verder te willen gaan. Dientengevolge kan de continuïteit van haar penitentiair
programma niet langer gegarandeerd worden.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 15 september 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 16 september 2009.

1. De standpunten van verzoekster en van de directeur
Door en namens verzoekster is het volgende aangevoerd. Verzoekster heeft inderdaad alcohol genuttigd maar dit was binnen de toegestane hoeveelheid gebleven en bovendien de avond ervóór gebeurd. Op de avond van de alcoholmeting heeft zij mondwater
gebruikt en tengevolge hiervan zou de meting hebben uitgewezen dat zij alcohol had gebruikt. Het is een feit dat mondwater hoge alcoholpercentages kan bevatten. Het is derhalve vooralsnog onduidelijk of de in de beslissing genoemde gronden de
beslissing
kunnen dragen. Het is voor verzoekster van groot belang dat zij hangende het definitieve besluit op vrije voeten is. Ze heeft namelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en in principe zou verzoekster haar werkzaamheden kunnen hervatten mits
zij
daar binnen een week of twee mee zou kunnen beginnen. Als verzoekster moet wachten op een definitieve beslissing is zij zeker haar baan kwijt. Voor een geslaagde resocialisatie en een goede terugkeer in de samenleving is een baan zeer belangrijk.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoekster nam deel aan een programma van de reclassering via Stichting Exodus Venlo en ze verbleef aldaar. Door de reclassering is gemeld dat verzoekster, ondanks herhaalde
waarschuwingen, zich niet aan de afspraken heeft gehouden, met name met betrekking tot het nuttigen van alcohol. Exodus wenst niet verder te gaan met het programma. Op grond hiervan is verzoekster, in afwachting van de beslissing van de
selectiefunctionaris, geplaatst in de locatie Ter Peel en zal een selectie-advies worden opgemaakt.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.

Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.
Voor zover de duur van de bestreden ordemaatregel de veertien dagen niet te boven gaat, is dit naar het oordeel van de voorzitter niet het geval.

In de bestreden beslissing is niet bepaald wanneer de ordemaatregel eindigt. Dit betekent dat deze beslissing – voor zover deze de duur van veertien dagen te boven gaat – strijdig is met het bepaalde in artikel 23, tweede lid, van de Pbw. Het verzoek
komt daarom – voor zover de duur van de ordemaatregel langer is dan veertien dagen – voor toewijzing in aanmerking.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe voor zover de duur van de bestreden ordemaatregel langer is dan veertien dagen en schorst de beslissing van de directeur in zoverre met onmiddellijke ingang.
Wijst het verzoek voor het overige af.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 22 september 2009.

secretaris voorzitter

de mededeling dat de directeur de selectiefunctionaris zal adviseren verzoekster te herselecteren en dat zij in afwachting daarvan in afzondering geplaatst zal worden. Als ingangsdatum wordt 9 september 2009 genoemd.

Vast staat dat verzoekster inmiddels is geplaatst en ook daadwerkelijk is ingesloten in de locatie Ter Peel. Uit de nadere telefonische inlichtingen is gebleken dat verzoekster in de locatie Ter Peel niet in een afzonderingscel is geplaatst. Met
plaatsing in afzondering zou de directeur hebben bedoeld verzoekster te plaatsen in een gesloten inrichting totdat de selectiefunctionaris een overplaatsingsbeslissing heeft genomen. Uit de inlichtingen is voorts gebleken dat het selectie-advies nog
niet is opgemaakt.

De locatie Ter Peel en de locatie PI Roermond behoren beide tot de penitentiaire inrichtingen Zuid-Oost. In de locaties Ter Peel, Maashegge en Roermond is evenwel steeds een aantal inrichtingen benoemd die elk een afzonderlijke bestemming hebben. Op
grond van het bepaalde in artikel 15, derde lid, van de Pbw, is de selectiefunctionaris belast met de plaatsing van gedetineerden in en overplaatsing van gedetineerden naar penitentiaire inrichtingen. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd aan
directeuren van penitentiaire inrichtingen. Gelet daarop is de onderhavige beslissing van de directeur van de PI Roermond genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 15, derde lid, van de Pbw en ontbeert de op deze beslissing gebaseerde
insluiting van verzoekster eveneens een wettelijke grondslag. De omstandigheid dat de plaatsing en opname in de locatie Ter Peel slechts tijdelijk is, immers in afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris, doet daaraan niet af. Het verzoek
leent zich voor schorsing en zal daarom in zoverre worden toegewezen.

Met de mededeling dat de selectiefunctionaris zal worden geadviseerd om verzoekster te herselecteren heeft de directeur bedoeld te zeggen dat besloten is aan de selectiefunctionaris het voorstel te doen om verzoekster naar een andere inrichting over te
plaatsen. Een dergelijke beslissing is echter geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw. Bij de behandeling van het eventuele bezwaar- en beroepschrift tegen de (nog te nemen) overplaatsingsbeslissing van de selectiefunctionaris
kan verzoekster zijn eventuele bezwaren tegen die overplaatsing naar voren brengen en deze bezwaren zullen dan worden meegewogen. In het kader van deze procedure kan verzoekster daarom niet worden ontvangen in dit deel van haar verzoek.
Voor zover de duur van de beslissing een termijn van vijftien dagen vermeldt, is zij in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 24, derde lid, van de Pbw en komt de tenuitvoerlegging van de ordemaatregel in zoverre voor schorsing in
aanmerking. Omdat de bestreden beslissing geen tijdstip van aanvang en einde noemt, zal de voorzitter dat tijdstip stellen op 29 september 2009 om 00.00 uur. Het verzoek zal in zoverre worden toegewezen.

Naar boven