Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2257/GV, 16 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2257/GV

betreft: [klager] datum: 16 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Stroobach, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 augustus 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft op aanraden van een piw-er verzocht om incidenteel verlof om zijn raadsvrouw te kunnen bezoeken op 13 augustus 2009 in verband met zijn zitting in hoger beroep op 25 augustus 2009. Normaal
heeft klager besprekingen in het weekend, maar in dit geval was een afspraak op een regulier kantoor uur vereist in verband met eventueel contact met organisaties die in het weekend doorgaans gesloten zijn. Klagers raadsvrouw is van mening dat dit
bezoek absoluut noodzakelijk was in het belang van klagers verdediging. Bovendien hadden zowel de piw-er als het afdelingshoofd te kennen gegeven dat dit de juiste weg was, gelet op de zelfstandigheid die komt kijken bij het resocialisatietraject
waarin
klager zich bevindt. Overigens is voor cliëntgesprekken in de weekenden in het geheel niet ruimschoots de tijd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het verzoek om incidenteel verlof is afgewezen omdat de raadsvrouw klager in de inrichting kan bezoeken. Daarbij verblijft klager in een zeer beperkt beveiligde inrichting. Hij heeft wekelijks regimair verlof. In die tijd heeft hij de gelegenheid een
bezoek te brengen aan zijn raadsvrouw, wanneer het voor haar niet mogelijk is naar de inrichting te komen. Het is vreemd dat een en ander op aanraden van inrichtingspersoneel is aangevraagd. De directeur is daaromtrent aangeschreven.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het Keern heeft het verzoek voorgelegd met daarbij de mededeling dat het advies van de mentor is om klager de gelegenheid te geven en om hem in staat te stellen te overleggen met zijn raadsvrouw.

3. De beoordeling
Klager ondergaat verlenging gevangenhouding.

Op grond van artikel 21, eerste lid, van de Regeling, kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. In de artikelen 22 tot en met 31
van de Regeling wordt vervolgens expliciet een aantal gebeurtenissen vermeld op grond waarvan incidenteel verlof kan worden verleend. De beroepscommissie is van oordeel dat incidenteel verlof voor een bezoek aan zijn raadsvrouw, daargelaten de
omstandigheid dat de Regeling niet expliciet in een geval als het onderhavige voorziet, op dat moment niet noodzakelijk was. Klager had immers gedurende zijn regimaire verloven contact met zijn raadsvrouw kunnen hebben en zij kan klager ook in de
inrichting bezoeken. Enige noodzaak de afspraak op 13 augustus 2009 op het kantoor van de raadsvrouw te hebben is niet gebleken. Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien leidt ertoe dat de bestreden beslissing van de Staatssecretaris,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht. Het beroep is daarom ongegrond

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 16 september 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven