Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2291/GV, 14 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2291/GV

betreft: [klager] datum: 14 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 augustus 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is destijds niet teruggekeerd van verlof omdat zijn moeder, die toen in Spanje woonde, ernstig ziek was. Ze had een hersenbloeding gehad en klager moest ervoor zorgdragen dat zij weer naar Nederland
kon terugkeren. Vanwege zijn beroep - hij is zanger en muzikant - moest hij hard werken om het geld bij elkaar te krijgen. Klager was tevens een schademaatregel opgelegd en hij heeft in Spanje gebruik gemaakt van de gelegenheid om het bedrag bij elkaar
te verdienen. Het bedrag is dan ook bijna geheel voldaan. In de tussentijd is hij niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het b.s.d. van de gevangenis Veenhuizen en het openbaar ministerie willen klager nog een nieuwe kans geven. Klager is erg
teleurgesteld in de opstelling van de selectiefunctionaris.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In 2005 is aan klager verlof verleend, waarvan hij niet is teruggekeerd. Het heeft tot januari 2009 geduurd voor klager zijn detentie kon vervolgen. Elke vorm van onttrekking is onacceptabel, hoewel er steeds gekeken moet worden naar persoonlijke
omstandigheden. Voor het destijds, wegens het niet zien van andere mogelijke oplossingen, ervoor kiezen om niet terug te keren van verlof kan nog enig begrip worden opgebracht. De duur van de onttrekking wordt verre van acceptabel geacht.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het gedetineerdenberaad van de gevangenis Veenhuizen heeft op grond van klagers functioneren in de inrichting positief geadviseerd terzake van verlofverlening.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Assen heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens gekwalificeerde diefstal. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 28 februari 2010. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 100 dagen op
grond van de Wet Terwee te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager is op 5 augustus 2005 niet teruggekeerd van een regimair verlof en heeft zich onttrokken aan detentie tot zijn aanhouding in januari 2009. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden een contra-indicatie vormen voor
verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4
onder a en d van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 september 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven