Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1696/GA, 3 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1696/GA

betreft: [klager] datum: 3 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.B. Teunis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 mei 2009 van de beklagcommissie bij het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn (hierna: het detentiecentrum), voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 augustus 2009, gehouden in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden te Zoetermeer, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman
mr. W.B. Teunis, [...], medewerkster van het detentiecentrum en [...], plaatsvervangend locatie-directeur van het detentiecentrum.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, omdat klager niet direct naar zijn cel is gegaan op het moment dat het alarm afging.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en geen tegemoetkoming toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Door de beklagcommissie is het beklag op formele gronden gegrond verklaard.
De grondslag voor het opleggen van een disciplinaire straf is komen te vervallen. Er moet een tegemoetkoming worden toegekend.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft geen gevolg gegeven aan de herhaalde opdracht om naar zijn cel te gaan.

3. De beoordeling
De beroepscommissie heeft eerder in een soortgelijke zaak, te weten in de uitspraak van 13 juli 2009 (kenmerk 09/364/GA), overwogen dat in het geval dat een beklag op formele gronden gegrond moet worden verklaard, de beroepscommissie niet toekomt aan
een inhoudelijke beoordeling. De beroepscommissie kan zich dan ook niet verenigen met de beslissing om geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een passende tegemoetkoming
vaststellen
van na te noemen hoogte.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M. Kooyman en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven