Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1247/TA, 7 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1247/TA

betreft: [klager] datum: 7 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 april 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC de Pompestichting, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 juli 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught is klager gehoord. Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op 28 juli 2009 is nog een nadere schriftelijke toelichting d.d. 24 juli 2009 van klager ontvangen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de schending van de geheimhoudingsplicht door medewerkers van de inrichting.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat de medewerkers van de inrichting ten onrechte vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden. Als voorbeeld noemt klager het toezenden
van
de gegevens over klagers behandeling in een tuchtzaak tegen een behandelaar. De klacht gaat echter over de behandelaar, niet over klager zelf. Ook in procedures voor de beklagrechter en de RSJ worden bijvoorbeeld door de juristen van de inrichting
mededelingen gedaan over het indexdelict, die in de betreffende zaak niet relevant zijn. Ook blijken de dossiergegevens van klager door medewerkers naar hun privé-adres te worden meegenomen of aan andere medewerkers van de inrichting te worden
verstrekt.

Het hoofd van de inrichting heeft zijn standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Artikel 80 van de Regeling verpleging ter beschikking gestelden bepaalt het volgende:
“Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de wet en dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit”.
Verstrekking van vertrouwelijke informatie is volgens voornoemd artikel derhalve toegestaan, mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidsvereiste.

Klager klaagt over de schending van de geheimhoudingsplicht door medewerkers van de inrichting, door het verstrekken van vertrouwelijke informatie over klager aan derden, waaronder de commissie van toezicht en de RSJ. De beroepscommissie is van oordeel
dat niet aannemelijk is geworden dat door het verstrekken van vertrouwelijke gegevens over klager in de door hem als voorbeelden genoemde procedures het noodzakelijkheidsvereiste is geschonden. Andere wijzen van verstrekking van vertrouwelijke gegevens
over klager zijn niet komen vast te staan. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 7 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven