Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0713/GA, 3 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/0713/GA

betreft: [klager] datum: 3 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 februari 2009 van de beklagcommissie bij de Gevangenis/ISD Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 augustus 2009, gehouden in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden te Zoetermeer, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van de Gevangenis/ISD Zoetermeer.
Klagers raadsvrouw, mr. J. Serrarens, heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat het relatiebezoek van een persoon (K) is geweigerd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager kent K ongeveer twee jaar. K is een bekend persoon en heeft eerder onderzoek verricht naar klagers situatie. Het doel van het relatiebezoek was vriendschappelijk. Het bezoekformulier is in de Nederlandse taal ingevuld. Dat heeft klager samen met
zijn mentor gedaan. K staat aangemeld als vriend. Er zou bij het relatiebezoek geen journalistieke informatie uitgewisseld worden. Het bezoek is vooraf door iedereen goedgekeurd. Ook door het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (Grip). Regulier
bezoek duurt één uur en vindt plaatst in een bezoekzaal. Relatiebezoek duurt anderhalf uur en vindt in een kamer plaats. Er wordt daar toezicht uitgeoefend door middel van een microfoon en er is een raam.
Een half uur voor het bezoek werd het bezoek plotseling verboden. Alleen vanwege het feit dat K de inrichting belde om te zeggen dat hij iets later zou komen voor het bezoek en daarbij, op een vraag vanuit de inrichting, meedeelde dat hij journalist
van
beroep is. K mag tot 2099 niet op bezoek komen.
Andere journalisten mogen wel op relatiebezoek komen, zonder dat zij eerst viermaal op regulier bezoek zijn geweest. Vlak na de toegangsweigering van K, mocht klager een andere journalist wel op basis van relatiebezoek ontvangen. Er is naar de mening
van klager van hoger hand bepaald dat K de toegang tot klager moet worden geweigerd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van klager gelden speciale regels voor het bezoek. Het Grip controleert potentiële bezoekers. In dit geval is niet bekend of het Grip toestemming heeft verleend voor het bezoek van K. Twee uur voor het bezoek heeft K de inrichting gebeld. K
deelde mee dat hij journalist is. Daarom is hem de toegang geweigerd. In de circulaire van 18 juni 1999 (kenmerk 761025/99/DJI) is vermeld dat ook voor vriendschappelijk bezoek van een journalist toestemming vereist is. K is niet welkom in de
inrichting. Hierover is contact geweest met de afdeling juridische zaken van het Ministerie van Justitie. Klager kan met K communiceren door te bellen of te schrijven.
De vermelding dat K tot 2099 niet in de inrichting wordt toegelaten is een automatisch gegenereerde administratieve registratie. Zodra er wijzigingen zijn, wordt de melding handmatig verwijderd. Dit gebeurt standaard in de inrichting. Relatiebezoek is
toegestaan als sprake is van familie of een vriend. Een vriend moet eerst vier keer regulier op bezoek geweest zijn, voordat gesproken wordt van een vriendschappelijke relatie. K is geen vriend van klager.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de bezoekaanvraag voor het relatiebezoek was goedgekeurd. Vast staat dat na een enkele vertragingsmededeling van K, waarbij hij, op een daarbij nader gestelde vraag,
als
zijn beroep journalist opgaf, is besloten om K de toegang tot de inrichting ter plekke te weigeren.
Nu de onderhavige bezoekaanvraag was goedgekeurd, had het op de weg van de directeur gelegen om, alvorens het bezoek alsnog te weigeren, onderzoek te verrichten naar de achtergrond en het doel van het bezoek. Nu dit nader onderzoek niet ad hoc heeft
plaatsgevonden, dient de beslissing van de directeur om K op zo een korte termijn van de bezoekafspraak de toegang tot de inrichting te ontzeggen als onzorgvuldig voorbereid en als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. De beroepscommissie zal
het beroep daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, dr. M. Kooyman en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven