Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1842/GB, 9 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1842/GB

Betreft: [klager] datum: 9 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Gevangenis/ISD Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 augustus 2003 gedetineerd. Hij verblijft in de Gevangenis Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vrouw en kinderen wonen in de regio Zoetermeer. Het is voor zijn vrouw en kinderen onmogelijk om hem in de Gevangenis Veenhuizen te bezoeken. Het bezoek van zijn vrouw en kinderen is erg belangrijk voor klager omdat hij zo het contact met hen
kan onderhouden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is een illegale vreemdeling en verblijft daarom in de Gevangenis Veenhuizen. De Gevangenis Veenhuizen is als enige inrichting aangewezen voor de bijzondere opvang van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen met een strafrestant van meer dan
vier maanden. Het verzoek tot overplaatsing naar de Gevangenis/ISD Zoetermeer is daarom afgewezen.

4. De beoordeling
4.1. De Gevangenis Veenhuizen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede
lid aanhef en onder b van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling).

4.2. De Gevangenis Veenhuizen is aangewezen als inrichting als bedoeld in artikel 20b, tweede lid, aanhef en onder b, van de Regeling. Dit artikel luidt:
“1. In de inrichtingen of afdelingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen worden vreemdelingen geplaatst die na de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000.
2. De inrichtingen of afdelingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen kunnen worden onderscheiden in:
a. inrichtingen of afdelingen voor gedetineerden als bedoeld in het eerste lid met een strafrestant van ten minste vier maanden;
b. inrichtingen of afdelingen voor gedetineerden als bedoeld in het eerste lid met een strafrestant van minder dan vier maanden.
3. In inrichtingen of afdelingen voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen kunnen tevens gedetineerden als bedoeld in het eerste lid worden geplaatst voor de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis vóór veroordeling in eerste aanleg.
4. Plaatsing in een ander inrichting of afdeling dan bedoeld in dit artikel is in ieder geval aangewezen als het gedetineerden betreft als bedoeld in artikel 20a.”

4.3. Klager voldoet aan de vereisten voor plaatsing in een inrichting als bedoeld in artikel 20b, tweede lid aanhef en onder a, van de Regeling en de gevangenis is als zodanig aangewezen. Niet uitgesloten is dat gedetineerden die aan de hier
genoemde
vereisten voldoen, in een andere gevangenis dan Veenhuizen worden opgenomen. Daartoe dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn in dit geval niet naar voren gebracht. Bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen en omstandigheden kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 9 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven