Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1354/TA, 9 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1354/TA

betreft: [klager] datum: 9 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 maart 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 juli 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...] gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen
gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord. De raadsvrouw van klager, mr. J.H.M. Handring, heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en verzocht om aanhouding van de behandeling van de zaak.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. de overplaatsing naar de afdeling Thebe van de inrichting;
b. de overplaatsing voor de nachtelijke uren naar een andere verblijfsruimte.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in onderdeel a van zijn beklag en onderdeel b van het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
a.
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat hij gedurende zijn verblijf op de afdeling Thebe te Grave – een dependance in de p.i. Oosterhoek - wordt beperkt in zijn recht op
bewegingsvrijheid en behandeling. Hierdoor zal zijn resocialisatie vertraging oplopen. De p.i. Oosterhoek is geen behandelfaciliteit waar de verpleegde behoorlijk kan worden verpleegd. Klager wordt feitelijk gedetineerd en onderworpen aan een sober
regime. In vergelijking met de FPK De Kijvelanden, waar klager eerst heeft verbleven, is zijn kamer kleiner. Klager heeft geen douche en warm water op de kamer en de wc heeft een open verbinding met zijn kamer. Zijn bezoek dient opnieuw gescreend te
worden, wat een tijd duurt. Klager kan derhalve geen bezoek ontvangen. Elk gesprek dient begeleid plaats te vinden. Klager heeft geen keycard waarmee hij zich vrij buiten de afdeling kan bewegen. Klager kan slechts acht uur per week werken. Meer aanbod
is er niet.
Klager is gemotiveerd voor een behandeling. Nu hij niet direct kan starten met een volledige behandeling, loopt klager een behandelachterstand op. Voor klager zal een machtiging begeleid verlof worden aangevraagd, maar klager kan hiervan pas gebruik
maken na overplaatsing naar een behandelfaciliteit. Het is derhalve voor de resocialisatie van klager van groot belang dat hij zo spoedig mogelijk wordt overgeplaatst naar een behandelfaciliteit.

b.
Op 13 januari 2009 werd aan klager medegedeeld dat alle patiënten voor de nacht zouden worden overgeplaatst naar een andere afdeling vanwege de brandveiligheid. Deze situatie heeft negen nachten geduurd. De nachtcel was onderdeel van het huis van
bewaring en voldeed niet aan de normen. Deze had een oppervlakte van 2.20 x 3.40 m. De vloer was zeer vies. Er was geen warm water aanwezig. Klager acht een tegemoetkoming van € 35,= per nacht redelijk.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de vorige inrichting (FPK De Kijvelanden) was een impasse in de behandeling ontstaan, waarna klager is overgeplaatst naar De
Rooyse Wissel. Klager is geplaatst op de afdeling Thebe te Grave om hem te motiveren. Klager is het niet eens met zijn diagnostiek. Tussen de vestiging van De Rooyse Wissel in Venray en die in Grave is inderdaad een verschil, maar het is niet de
bedoeling dat patiënten er lang verblijven. Het gemiddelde verblijf is zo’n zes tot negen maanden. De verwachting is dat klager in augustus zal worden overgeplaatst naar een andere afdeling. De afdeling Thebe is geschikt gemaakt voor behandeling en
verpleging. De afdeling is dus niet te vergelijken met een penitentiaire inrichting. Het regime is niet soberder dan op de andere locaties. Het klopt dat er geen douche op de kamer is. Er is een apart hokje op de kamer voor het toilet, afgescheiden
door
schotten. Bij binnenkomst op een nieuwe afdeling zijn de mogelijkheden altijd wat beperkter. Er is wel aanbod van arbeid, klager wil echter niet werken. Wat betreft het telefoneren zal eerst een screening moeten plaatsvinden. De reden dat het verblijf
buiten de afdeling Thebe begeleid is, heeft te maken met de gebouwelijke situatie en met de verpleegden die op de afdeling verblijven.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klagers raadsvrouw om aanhouding van de behandeling van het beroep af.

a.
Klager is op grond van artikel 31, derde lid, van de Bvt geplaatst op de motivatieafdeling Thebe van de Rooyse Wissel te Grave. In beginsel staat hiertegen geen beklag open. Nu klager echter stelt dat hij in verband met de plaatsing wordt beperkt in
zijn recht op behandeling en bewegingsvrijheid, is de klacht beklagwaardig op grond van artikel 56, eerste lid, onder e, van de Bvt. De beklagrechter had klager derhalve ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. Het beroep is in zoverre gegrond en
de bestreden beslissing dient in zoverre te worden vernietigd.

Omtrent het beklag overweegt de beroepscommissie het volgende. Gebleken is dat verpleegden die op de afdeling Thebe verblijven aan meer beperkingen worden onderworpen dan verpleegden op een andere afdeling van de inrichting. Deze beperkingen zijn
voornamelijk van bouwkundige aard en houden verband met het onderbrengen van de afdeling Thebe in een penitentiaire inrichting. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat deze beperkingen, gelet op de aard en de duur daarvan, strijd opleveren met het
beginsel van minimale beperkingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Bvt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat volgens het hoofd van de inrichting het verblijf op de motivatieafdeling Thebe beperkt is tot gemiddeld zes tot
negen
maanden en er enige tijd gemoeid kan zijn met het motiveren van verpleegden. Het beklag dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

b.
Klager is vanwege de gebrekkige (brand)veiligheid van de (cel)deuren op de afdeling Thebe voor de nachtelijke uren geplaatst in een andere verblijfsruimte voor de duur van de reparatie-werkzaamheden. Het betreft een maatregel die van korte duur is
geweest. Uit de toelichting van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat de beslissing is genomen na een belangenafweging, waarbij voor klager en zijn medeverpleegden de minst bezwaarlijke optie is gekozen. Gelet hierop kan hetgeen in beroep is
aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.
Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat het aanbeveling verdient de verpleegden vooraf duidelijk uitleg te geven over de beweegredenen van de beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft onderdeel a van het beklag gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter in zoverre, verklaart klager alsnog ontvankelijk in dit onderdeel van het beklag, maar verklaart het beklag in zoverre
ongegrond.
De beroepscommissie verklaart het beroep wat betreft onderdeel b van het beklag ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 9 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven