Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1455/GM, 3 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1455/GM

betreft: [klager] datum: 3 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen (medisch) handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 19 juni 2009 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 30 maart 2009, betreft het door de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Overijssel niet behandelen van klaagsters verzoek om inzage in
haar medisch dossier.

2. De ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 28 PM kan een gedetineerde een beroepschrift indienen tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts. Klaagster heeft expliciet aangegeven dat haar beroep is gericht tegen het uitblijven van een reactie op haar verzoek om inzage
in
haar medisch dossier, betreffende de periode van 14 februari 2007 tot en met 25 mei 2007. Het al dan niet verlenen van inzage in een medisch dossier betreft geen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts als bedoeld in artikel 28 Pm. Daarbij
komt dat uit de reactie van de medisch adviseur van 19 juni 2009 blijkt dat klaagster bij het hoofd medische dienst van de p.i. Overijssel inzage kan krijgen in haar medisch dossier.
Gelet op vorenstaande kan klaagster niet in haar klacht worden ontvangen.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, C.J. Ruissen en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven