Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2011/GA, 3 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2011/GA

betreft: [klager] datum: 3 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Haaglanden, locatie Zoetermeer,

gericht tegen een uitspraak van 20 juli 2009 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 augustus 2009, gehouden in de p.i. Rijnmond, locatie De Schie te Rotterdam, is [...], unitdirecteur bij de locatie Zoetermeer, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager naar de arbeidszaal moet om te recreëren als er geen werk beschikbaar is.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard zonder toekenning van een tegemoetkoming op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unitdirecteur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is een periode een gebrek aan arbeid geweest. Sinds twee weken is er arbeid van een andere inrichting overgenomen en lijkt het probleem opgelost.
Er was geen sprake van recreatie zoals recreatie bedoeld is op de arbeidszaal, maar van een alternatieve invulling van dat gedeelte aan vrije tijd. De gedetineerden zaten aan de tafel waar normaal gesproken gewerkt werd. Hier konden zij bijvoorbeeld
kaarten, zoals dat ook tijdens de pauzes van de arbeid gebeurde. Voor een kleine groep gedetineerden was een tafel beschikbaar om aan te werken. Dit betrof kleine werkzaamheden die aan tafel gedaan konden worden. Ook werd er metaal bewerkt. Er was
toezicht op de metaalbewerkers en op degenen die niet werkten maar aan de tafel zaten. Er was geen enkel gevaar voor de laatst genoemde groep. Degenen die aan de arbeid deelnamen moesten goed letten op de arbeid en de veiligheid.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Er is momenteel geen of erg weinig werk. Desondanks moeten de gedetineerden naar de arbeidszaal om te recreëren. Klager vindt de ruimte daarvoor niet geschikt. Hij en zijn medegedetineerden willen tijdens de voor de arbeid bestemde uren wanneer er geen
arbeid is op de afdeling blijven. Daarbij is het te gevaarlijk om op de metaalafdeling te verblijven voor gedetineerden die er dop dat moment niet werken.
Tot slot wordt er minder doorbetaald indien de gedetineerden recreëren op de arbeidszaal dan wanneer zij er werken.

3. De beoordeling
In de huisregels is opgenomen dat indien er geen arbeid beschikbaar is de (werkende) gedetineerden in eerste instantie op de werkzaal verblijven.
In beginsel is het aan de directeur om te bepalen, op welke wijze een tegemoetkoming wordt aangeboden als een programma-activiteit (in dit geval arbeid) komt te vervallen. De door de directeur gemaakte keuze, zoals hiervoor omschreven, welke van
tijdelijke aard was, moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk worden geacht. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat, naar de beroepscommissie begrepen heeft, het een periode van korte duur heeft
betroffen.
De beroepscommissie zal het beroep van de directeur gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven