Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1092/TB, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1092/TB

betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 6 april 2009 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 augustus 2009, gehouden in de penitentiaire inrichting Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. N.A. Heidanus, en namens de Staatssecretaris, [...], werkzaam bij de Dienst
Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager over te plaatsen naar FPC Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 12 oktober 2000 ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klagers tbs is op 19 april 2001 aangevangen. Op 8 oktober 2001 is klager geplaatst in de Prof.
Mr.
W.P.J. Pompekliniek. Op 3 januari 2006 is klager geplaatst in de longstayvoorziening van FPI De Rooyse Wissel te Venray. Op 6 april 2009 heeft de Staatssecretaris besloten klager over te plaatsen naar de longstayvoorziening van het FPC Veldzicht te
Balkbrug, welke plaatsing hangende het beroep is gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag in De Corridor geplaatst worden, omdat daar zijn netwerk zich bevindt. Klager kent veel mensen uit de periode dat hij in de Pompestichting verbleef. In Veldzicht kent klager een
aantal mensen, maar dat zijn niet zijn vrienden. Er is geen beletsel hem daar niet te plaatsen. De Staatssecretaris heeft een zorgplicht klager op de meest gepaste locatie te plaatsen. De eis van subsidiariteit geldt ook hier. Een plaatsing in De
Corridor is voor klager het minst ingrijpend. In De Corridor kent klager veel mensen. De stelling van de Staatssecretaris dat een plaatsing in De Corrodor contra-geïndiceerd is omdat de ex-partner van klager aldaar verblijft, is niet juist. De
ex-partner verblijft al jaren in Vught. De Staatssecretaris heeft derhalve op verkeerde gronden een beslissing genomen. Klager is in Veldzicht geplaatst in een noodgebouw. Zijn kamer is kleiner en de voorzieningen zijn onvoldoende. Klager verwijst naar
het rapport van 7 februari 2007 van dr. [...], waarin wordt aangegeven dat het verblijf van klager in de Rooyse Wissel te Maastricht destijds problematisch was. Ondanks deze bevinding heeft er nimmer een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden
voor een overplaatsing naar een andere inrichting. Klager maakt bezwaar tegen het feit dat ter zitting van de beroepscommissie door de Staatssecretaris ineens een andere invalshoek wordt gekozen. Klager ontkent dat er spanningen zijn te verwachten.
Klager heeft moeten vechten voor een menswaardiger bestaan en om te kunnen trouwen. Hem is verzekerd dat hij zo snel mogelijk naar De Corridor zou kunnen. De echtscheiding tussen klager en zijn partner was op 15 december 2006 een feit.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen. In verband met de sluiting van de longstayvoorziening van de De Rooyse Wissel is klager overgeplaatst. In Veldzicht was direct plaats. Een plaatsing in De Corridor is
contra geïndiceerd. Door een misverstand ging de Staatssecretaris er aanvankelijk van uit dat klagers ex-partner in De Corridor verblijft. Dat is echter niet juist. Klagers ex-partner verblijft in Vught. De relatieproblemen met klagers ex-partner zijn
ontstaan doordat de ex-partner een relatie kreeg met een andere verpleegde. Deze relatie is inmiddels weer verbroken. De betreffende verpleegde (de ex-partner van de ex-partner van klager) verblijft in De Corridor. Een overplaatsing van klager naar De
Corridor zou te veel onrust opleveren. Ten aanzien van het onderhouden van een netwerk bestaat geen visie, wel ten aanzien van relaties. De inrichting beoordeelt of een relatie mogelijk is en of er spanningen zijn te verwachten.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in haar overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Klager is voorgedragen voor herselectie vanwege de sluiting van de longstayafdeling van De Rooyse Wissel. Blijkens de brief van 1 april 2009 van het hoofd van De Rooyse Wissel kon klager per omgaande worden geplaatst in Veldzicht. Gelet hierop kan de
beslissing van de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Aan het door klager aangevoerde argument dat in De Corridor zijn vrienden verblijven, kan geen doorslaggevende
betekenis worden toegekend, nog ervan afgezien dat volgens de Staatssecretaris de inrichting onrust vreest indien klager in De Corridor zou worden geplaatst.
Het beroep is derhalve ongegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven