Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1298/TA, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1298/TA

betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2009 van de beklagcommissie bij FPC De Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en het hoofd van de inrichting zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 11 augustus 2008, gehouden in de penitentiaire inrichting Ooyerhoek te Zutphen te worden gehoord. Klager heeft telefonisch aangegeven niet ter zitting te
zullen verschijnen. Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gebrek aan privacy tijdens het telefoneren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk gedrag van de inrichting. Hij komt nooit aan de tien minuten bellen per week. Deze
regel wil klager ook ter discussie stellen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De Minister van Justitie heeft inmiddels toestemming verleend voor het aanleggen van een nieuw telefoonsysteem. De verwachting is
dat medio januari 2010 kan worden gestart met de invoering van dit systeem, waarbij patiënten de mogelijkheid hebben via gescreende nummers hun netwerk te bellen. Tot de invoering van het nieuwe systeem is een losse telefoon in gebruik, zodat patiënten
voldoende privacy hebben om te bellen. Zij kunnen met deze telefoon bellen en gebeld worden.

3. De beoordeling
Klager klaagt over het feit dat in verband met de problemen met de telefoon, hij geen netwerk kan onderhouden. Hij kan onvoldoende privé bellen. Ook klaagt klager over de kosten die zijn netwerk voor het telefoneren moet betalen. Klager meent ten
slotte
dat hij niet de minimale tijd voor het telefoneren (tien minuten per week) vol kan maken.

Het probleem met de patiëntentelefoon wordt door het hoofd van de inrichting onderkend. Gebleken is dat het hoofd van de inrichting werkt aan een oplossing door een losse telefoon ter beschikking te stellen. Verder blijkt uit het verweerschrift van 6
augustus 2009 dat medio januari 2010 een nieuw telefoonsysteem wordt ingevoerd. Alhoewel de beroepscommissie begrijpt dat de huidige situatie tot enig ongemak voor verpleegden en de personen die de verpleegden wensen te bellen leidt, is onvoldoende
aannemelijk geworden dat het hoofd van de inrichting enig op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Klagers stelling dat hij niet minimaal tien minuten per week kan bellen is evenmin aannemelijk geworden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven