Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1855/GB, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1855/GB

Betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 september 2008 gedetineerd. Hij verbleef laatstelijk in de gevangenis van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen. Op 14 augustus 2009 is hij overgeplaatst naar de gevangenis De Grittenborgh te Hoogeveen, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder, tijdens zijn verblijf in De Grittenborgh meegewerkt aan het programma dat daar geboden wordt in de verslavingsbegeleidingsafdeling (VBA). Klager werkte daaraan mee omdat dit goed voor hem zou zijn in het kader van zijn eventuele
detentiefasering. Klager wordt verweten gestopt te zijn met de behandeling op de VBA. Dat klopt niet. Hij moest stoppen omdat er onenigheid was geweest met een medewerker die de activiteit ‘crea’ begeleidde. Omdat klager toen niet meer naar de crea
wilde, werd hij van de VBA geplaatst. Ook is klager nooit gestopt met het meewerken aan de TR. Klager wil graag aan zijn toekomst kunnen werken en daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek om overplaatsing naar een b.b.i. is afgewezen. Aan klager is daarbij medegedeeld dat er een mogelijkheid was voor een herbeoordeling van het verzoek indien er een adviesrapport TR zou zijn ingediend. Dat rapport is inmiddels beschikbaar
gekomen. Op grond van de inhoud van dat rapport zou op zich besloten kunnen worden klager over te plaatsen naar een b.b.i. Bij de behandeling van het beroepschrift werd evenwel bekend dat de directeur van de gevangenis van de locatie Bankenbosch
verzocht heeft klager terug te plaatsen naar de inrichting van herkomst in verband met klagers negatieve functioneren in de inrichting. Op 11 augustus 2008 is klager daarom geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis De Grittenborgh, welke
overplaatsing op 14 augustus 2009 heeft plaatsgevonden.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving
een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Uit de reactie van de selectiefunctionaris komt naar voren dat er op zich aanleiding zou kunnen bestaan om klager gelet op het adviesrapport TR omtrent klager van 21 juli 2009, te selecteren voor plaatsing in een b.b.i. Klager is evenwel op 14
augustus 2009 overgeplaatst naar de gevangenis De Grittenborgh op verzoek van de directeur van de gevangenis van de locatie Bankenbosch, zulks in verband met door klager vertoond intimiderend en verbaal agressief gedrag, en klager heeft – blijkens de
inlichtingen van de selectiefunctionaris – tegen de overplaatsingsbeslissing van 11 augustus 2009 geen bezwaarschrift ingediend. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven