Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1918/GB, 2 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1918/GB

Betreft: [klager] datum: 2 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.J.A. Segerink, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juli 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2009 in Nederland gedetineerd. Hij verbleef in het Huis van Bewaring Nieuwegein. Op 23 juni 2009 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuid, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is ruim twee jaar geleden in Marokko veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar onvoorwaardelijk. In het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots) is klager naar Nederland overgebracht. Klager mocht zijn straf in
Nederland uitzitten vanwege zijn vaders gezondheid en omdat zijn familie in Nederland woont. De gezondheid van klagers vader is erg slecht. Bovendien is vader incontinent. Vader kan dus maar kleine afstanden reizen. Het bezoeken in Nieuwegein was
weliswaar een zware opgave maar is de maximale afstand die vader kan overbruggen. Klagers zus woont in Leusden. Klager heeft naast zijn vader en zus geen andere vrienden of familie die hem kunnen of willen bezoeken. De afstand van Amersfoort naar
Arnhem
is voor klagers vader een onoverbrugbare afstand. Klager heeft hierdoor tot op heden geen bezoek ontvangen van zijn vader en zus. Klagers zus heeft te kennen gegeven dat de gezondheid van klagers vader dusdanig slecht is dat vader niet heel lang te
leven heeft. Klager wil graag teruggeplaatst worden naar Nieuwegein, zodat zijn familie hem kan bezoeken. Ter onderbouwing heeft klager een medische verklaring omtrent de medische gesteldheid van klagers vader overgelegd en een brief van klagers zus.
Uit de verklaring van de arts van klagers vader blijkt dat hij door longemfyseem en hartfalen zeer snel kortademig is waardoor hij fysiek sterk verminderd belastbaar is. Uit de brief van klagers zus volgt dat klagers vader klager moeilijk kan bezoeken
in Arnhem omdat het veel te vermoeiend is. Klagers vader slikt onder andere dagelijks plaspillen waardoor hij vaak naar het toilet moet.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Zuid. Klager had als voorkeur aangegeven om in de omgeving van Amersfoort te worden geplaatst. Met die voorkeur is rekening gehouden door te kiezen voor de gevangenis van de locatie Zuid. Volgens
de routeplanner bedraagt de reistijd tussen Amersfoort en Arnhem 37 minuten. Volgens de routeplanner is de reisafstand tussen Amersfoort en Nieuwegein slechts 15 minuten korter. Dit verschil is te klein om klager alsnog te selecteren voor de Gevangenis
Nieuwegein.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Het beroep is gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om klager in de gevangenis van de locatie Zuid te plaatsen. Klager heeft als voorkeur aangegeven te willen worden geplaatst in de omgeving Amersfoort. De selectiefunctionaris
heeft met klagers voorkeur rekening gehouden en hem geselecteerd voor de gevangenis van de locatie Zuid. Klager stelt dat het voor zijn vader onmogelijk is hem in de gevangenis van de locatie Zuid te bezoeken. Wanneer klager in de Gevangenis Nieuwegein
zou verblijven zou zijn vader hem wel kunnen bezoeken. Uit de medische verklaring van de dokter van klagers vader blijkt dat hij door longemfyseem en hartfalen fysiek sterk verminderd belastbaar is. Nu met klagers voorkeur rekening is gehouden en hij
is
geselecteerd voor een inrichting in de omgeving Amersfoort en uit hetgeen klager heeft aangevoerd niet blijkt waarom klagers vader, die voor het bezoek gebruik kan maken van een auto, hem in de Gevangenis Nieuwegein wel kan bezoeken en het voor hem
niet
mogelijk is om klager in de gevangenis van de locatie Zuid te bezoeken, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk
worden aangemerkt. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 2 september 2009

secretaris voorzitter

Naar boven