Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1757/GB, 3 september 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1757/GB

Betreft: [klager] datum: 3 september 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 17 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in het huis C van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 23 maart 2008 gedetineerd. Zij verbleef in het huis van bewaring Nieuwersluis. Vanuit deze inrichting is zij geselecteerd voor de locatie Amerswiel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klaagster heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster is van mening dat zij het recht heeft door te faseren. Er worden geen argumenten aangevoerd waarom haar verlofadres niet in orde zou zijn. Haar houding zou het Openbaar Ministerie niet aanstaan. Het gegeven dat zij opvallend en mondig is, is
geen reden haar in een gesloten inrichting te houden. Klaagster heeft geen medegedetineerden onder druk gezet, noch is zij reinigster geworden om meer te kunnen telefoneren. De Officier van Justitie moet onderbouwen waarom klaagster niet met verlof zou
kunnen.
In een nadere toelichting heeft klaagster onder meer haar werkzaamheden als reinigster en de problemen die zij daarbij ondervond, uitgebreid uiteengezet. Voorts heeft zij aangegeven dat de inrichting en de reclasseringswerker hebben aangegeven dat
klaagster geschikt zou zijn voor een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.).

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Niet alleen het verlofadres is onacceptabel, ook klaagsters opstelling in Nieuwersluis is onvoldoende positief voor plaatsing in een b.b.i. Het Openbaar Ministerie is nadrukkelijk tegen verlof en geeft aan tegen detentiefasering met verlof te zijn.
In de reactie op beroep is daaraan toegevoegd dat het Openbaar Ministerie negatief adviseert op basis van het bestaan van “groot maatschappelijke risico/zeer ernstige vermogenscriminaliteit”. Klaagster behoort tot de doelgroep TR gedetineerden. Gelet
op
haar ontkenning is er geen inschatting van het recidiverisico te maken. Klaagster is een opvallende vrouw die luidruchtig aanwezig kan zijn. Zij is niet beïnvloedbaar door andere gedetineerden. Wel beïnvloedt zij anderen negatief. Naar aanleiding van
het advies TR (fasering naar een b.b.i.) is er opnieuw advies gevraagd aan het Openbaar Ministerie. Dat heeft aangegeven dat de informatie in het TR advies betreffende het leven van klaagster aantoonbaar onjuist is en dat niet akkoord gegaan wordt met
het verlenen van vrijheden.

4. De beoordeling
4.1. Het huis C van de locatie Amerswiel is een gevangenis voor vrouwen met een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

4.2. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling), komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht-
en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving
een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. De bestreden beslissing houdt onder meer in dat het verlofadres van klaagster onacceptabel is. De stukken van het geding houden in verband met het verlofadres in dat dit de woning is waar klaagster vóór haar detentie verbleef en dat de politie
in Amsterdam geen adviezen meer geeft over verloven van gedetineerden. Gelet hierop is onvoldoende onderbouwd waarom bedoeld verlofadres als onacceptabel aangemerkt moet worden.
In de tweede plaats wordt in de bestreden beslissing aangegeven dat het OM zich tegen het verlenen van verlof verzet. Het OM-advies over het verlenen van verlof is negatief met als motivering hetgeen hiervoor onder 3.2 is geciteerd en het OM-advies
over
detentiefasering, dat eveneens negatief is waar het het toestaan van verlof betreft, houdt in dat een “aantoonbaar onjuist” beeld van de situatie van klaagster is geschetst.
In het onderhavige geval had de selectiefunctionaris zich niet zonder nader advies over de gegeven motivering in te winnen, op bedoelde adviezen kunnen baseren.
Gelet op het bovenstaande acht de beroepscommissie de bestreden beslissing onvoldoende met reden omkleed. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klaagster geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klaagster geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 september 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven