Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1365/GB, 24 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1365/GB

Betreft: [klager] datum: 24 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 mei 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Gevangenis Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 oktober 1997 gedetineerd. Hij verblijft in de Gevangenis/ISD Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt dat de selectiefunctionaris de bestreden beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. Klager wil eventueel ook overgeplaatst worden naar de gevangenis Alphen a/d Rijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de Gevangenis Nieuwegein in verband met het bezoek van een rabbijn. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen omdat deze inrichting een grote verbouwing zal ondergaan. Hierdoor wordt de capaciteit
van deze inrichting gehalveerd. Er kan voorlopig niet geplaatst worden in Nieuwegein. De selectiefunctionaris heeft tevens meegewogen, maar niet benoemd, dat klager volgens het Gedetineerden recherche-informatiepunt deel uitmaakt van een groep
gedetineerden bij wie verondersteld mag worden dat zij nergens voor terugdeinzen. Klager is geplaatst in de categorie verhoogd, hetgeen impliceert dat de inrichting geschikt moet zijn voor plaatsing van deze categorie gedetineerden. De Gevangenis
Nieuwegein behoort niet tot deze categorie. Klager is voor een ernstig misdrijf veroordeeld tot 7300 dagen gevangenisstraf. Zijn einddatum ligt op 25-02-2013. Voor zover thans bekend is, heeft België om zijn uitlevering gevraagd. De Gevangenis/ISD
Zoetermeer voldoet wel aan de norm voor het opnemen en huisvesten van gedetineerden die behoren tot de categorie verhoogd.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd is, in het licht van de
reactie van de selectiefunctionaris op het beroepschrift, onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.
Eerst in beroep verzoekt klager om eventueel naar de gevangenis Alphen a/d Rijn te worden overgeplaatst. Dit verzoek, dat onvoldoende is onderbouwd, valt buiten deze beoordeling. Klager kan zich, met inachtneming van artikel 18, vierde lid, van de Pbw,
te zijner tijd met een gemotiveerd verzoek tot overplaatsing tot de selectiefunctionaris richten. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 24 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven