Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1561/GB, 17 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1561/GB

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Hersman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 13 april 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het Penitentiair Ziekenhuis te Den Haag. Op 26 mei 2009 is hij geplaatst in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft in ernstige mate diabetes mellitus en andere gezondheidsproblemen. Hij is de afgelopen vijftien jaar bijna onafgebroken gedetineerd geweest. Klager is tijdens deze detentie in het Penitentiair Ziekenhuis opgenomen. Opmerkelijk is dat de
medische dienst van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn eerst op 16 juni 2009 bij het Penitentiair Ziekenhuis heeft geïnformeerd naar de medicatie die klager daar gedurende zijn opname ontving. Klager heeft geen enkel vertrouwen in de medische
dienst van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Hij is van mening dat elke andere medische dienst beter is dan die van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Hij verzoekt dan ook overplaatsing naar een andere inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 25 mei 2009 is klager geselecteerd voor het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. De keuze voor de locatie was gebaseerd op klagers illegale verblijfstatus, zijn strafrestant en de in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn aanwezige expertise ten
behoeve van de terugkeer naar het land van herkomst. Het argument van klager dat hij zeer slechte ervaringen heeft met de medische dienst van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, kan niet als selectiecriterium worden meegewogen.

4. De beoordeling
4.1. Het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn is mede een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager stelt geen vertrouwen te hebben in de medische dienst van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn en daarom ook te willen worden overgeplaatst. Klager is een illegale vreemdeling. Hetgeen klager aanvoert, namelijk dat hij geen vertrouwen
heeft in de medische dienst van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, is onvoldoende onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Mede gelet op de in het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn aanwezige expertise ten behoeve van het
voorbereiden van klagers terugkeer naar het land van herkomst kan, de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 17 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven