Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1276/TA, 26 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1276/TA

betreft: [klager] datum: 26 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 24 april 2009 van de beklagcommissie bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 100,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het lang moeten wachten voordat toestemming is gegeven voor de invoer van een terrarium, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat de beklagcommissie ten onrechte de door klager geleden schade niet heeft meegewogen bij de bepaling van de tegemoetkoming. De beroepscommissie heeft bij uitspraak
08/1715/GA van 2 maart 2009 uitdrukkelijk de weg geopend om bij het bepalen van de tegemoetkoming ook de geleden schade te betrekken, mits deze vaststaat en/of op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld. De aard en omvang van de door klager geleden
schade blijkt genoegzaam uit het dossier.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd.
De beklagcommissie heeft geoordeeld dat de inrichting te lang heeft gewacht met het geven van toestemming tot het invoeren van een terrarium. Vanwege deze nalatigheid heeft de beklagcommissie in de door klager in beroep bestreden uitspraak geoordeeld
dat klager een tegemoetkoming toekomt van € 100,= en dat klager voor schadervergoeding andere wegen dient te bewandelen.
Voorafgaand aan de toestemming voor het invoeren van een terrarium en kikkers heeft klager uitgelegd dat het terrarium in zijn verblijf moest acclimatiseren voordat de kikkers daarin konden worden geplaatst. Klager heeft tegen het advies van zijn
behandelafdeling in alvast kikkers aangeschaft. Deze kikkers zijn op dat moment elders opgeslagen en door de stress overleden. Een dergelijk handelen van klager kan de inrichting niet worden aangerekend.
Ten aanzien van de schade die aan het terrarium was ontstaan heeft de inrichting erkend dat zij kan worden aangesproken voor de door klager aangegeven schade van € 290,=. De inrichting zal deze schade vergoeden.

3. De beoordeling
Vast staat dat klager in beklag heeft verzocht om vergoeding van de schade aan zijn terrarium à € 290,=, alsmede om vergoeding van de door hem geleden schade van € 300,= door het overlijden van zijn kikkers, welke schade het gevolg is van het lang
moeten wachten op toestemming voor de invoer van het terrarium.

Bij uitspraak van 4 maart 2009 heeft de beklagcommissie het beklag gegrond verklaard en bepaald dat bij aparte uitspraak zal worden beslist over de toe te kennen tegemoetkoming voor het overlijden van de kikkers van klager. Verder heeft de
beklagcomissie vastgesteld dat de schade aan het terrarium niet meer ter discussie staat nu partijen daarover met elkaar een regeling hebben getroffen.

De beklagcommissie heeft aan klager bij uitspraak van 24 april 2009 een tegemoetkoming van € 100,= toegekend ter zake van het overlijden van klagers kikkers door het lange tijd moeten wachten op toestemming voor de invoer van het terrarium.

Ter beoordeling staat allereerst de vraag of de in de Bvt voorziene tegemoetkoming mede bedoeld is als schadevergoeding. Uitgangspunt is dat de tegemoetkoming bedoeld is voor door een klager ondervonden ongemak en dat voor de vergoeding van de geleden
schade andere wegen openstaan. Daarbij is gedacht aan een verzoek aan de het hoofd van de inrichting om de schade te vergoeden dan wel de gang naar de civiele rechter. Indien bij gegrond verklaarde klachten over vermissing en/of beschadiging van
voorwerpen die aan een verpleegde toebehoren de hoogte van de schade op eenvoudige wijze vastgesteld kan worden, ligt het echter voor de hand om – op verzoek van klager – tot een vergoeding van de schade te komen en deze dus mee te wegen bij de
vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming. Daarbij dient te worden opgemerkt dat indien de beroepscommissie een verzoek om schadevergoeding in het kader van de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk honoreert, bij de vaststelling van de
tegemoetkoming klager het recht verspeelt om een schadevergoedingsverzoek aan de directeur te doen.
In de onderhavige zaak is door de uitspraak van de beklagcommissie van 4 maart 2009, waartegen door het hoofd van de inrichting geen beroep is ingesteld, vast komen te staan dat het hoofd van de inrichting verantwoordelijk is voor de door klager
ondervonden schade. In casu heeft klager van meet af aan aangegeven dat hij de kikkers als verjaardagscadeau heeft gekregen en dat voor de aanschaf van de kikkers een bedrag van
€ 300,= is betaald. De schade voor klager, die geen kosten van aanschaf heeft gehad, kan daarmee niet op eenvoudige wijze worden vastgesteld. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen kunnen in dit geval geen schadevergoedingsaspecten betrokken worden bij
de tegemoetkomingsbeslissing.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 26 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven