Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1194/TA, 26 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1194/TA

betreft: [klager] datum: 26 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 april 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de FPK Oldenkotte, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. H. Üzümcü om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beperking in het recht op schadevergoeding in verband met de beperking in het recht op vrijheid van godsdienst bij de verwerking van het overlijden van de ouders van klager.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt uitgebreid, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht.
Klager probeert de dood van zijn ouders sinds zijn detentie te verwerken volgens de Tibetaanse Boeddhistische filosofie en vanuit zijn Christelijke waarden. Daartoe mediteert hij. Het hoofd behandeling van de inrichting heeft klager te kennen gegeven
dat het verwerken van de dood van zijn ouders niet goed is voor zijn behandeling. Hiermee wordt klager ten onrechte beperkt in zijn recht op vrijheid van godsdienst. Hij verzet zich niet tegen zijn behandeling, maar wil alleen dat er geen fouten worden
gemaakt.
Klager is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Er zijn andere factoren en omstandigheden aan de orde, die niet ter sprake kwamen in het eerder verzonden klaagschrift. De verweerder heeft ten onrechte alle aangevoerde gronden niet in
voldoende mate in haar overweging meegenomen. Daarom is op basis van een onevenwichtige belangenafweging en op onzorgvuldige wijze beslist.
Verzocht wordt 1) het beroep gegrond te verklaren en verweerder te gelasten aan klager een schadevergoeding van € 5000,= te betalen, 2) aan klager een passende mogelijkheid te bieden om het overlijden van zijn ouders te verwerken, 3) te bepalen waar en
wanneer klager kan worden gehoord, en 4) een kostenvergoeding te geven voor de in deze procedure gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep verwezen naar het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Voor zover is verzocht klager en zijn raadsman ter zitting te horen, overweegt de beroepscommissie dat zij op grond van de stukken voldoende is ingelicht om op het beroep te kunnen beslissen. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat de beklagrechter eerder op
de
klacht heeft beslist en dat is gesteld, maar op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt dat sprake is van andere omstandigheden, die aanleiding zouden vormen om de klacht opnieuw in behandeling te nemen.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 26 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven