Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1558/GB, 17 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1558/GB

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 april 2009 gedetineerd. Hij verblijft in het HvB De Grittenborgh te Hoogeveen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vader is de enige persoon die hem kan bezoeken. Zijn vader is zestig jaar en slecht ter been. Voor klagers vader is de reis naar Hoogeveen niet te doen. Klager verzoekt om overplaatsing naar een inrichting in het westen van het land, bij
voorkeur in Noord-Holland.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het parket Almelo. Klager is gevraagd een medische verklaring over te leggen omtrent zijn vaders medische conditie. De selectiefunctionaris heeft deze verklaring niet ontvangen. Daarom is het verzoek tot overplaatsing niet op
juistheid te beoordelen. Een plaatsing in Amsterdam is in beginsel slechts mogelijk indien sprake is van een insluiting voor het gelijknamige parket. Een en ander heeft te maken met de beperkte capaciteit. Uitzonderingen zijn mogelijk als de noodzaak
dit vereist, zoals voor bijvoorbeeld sociale overplaatsingen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het is beleid om gedetineerden zoveel mogelijk
binnen het arrondissement van insluiting te plaatsen omwille van beschikbaarheid voor de rechtsgang en de transportkosten. Klager is ingesloten voor het parket Almelo. Slechts in bijzondere gevallen wordt een uitzondering gemaakt. Er dient dan sprake
te
zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een deskundige. Nu klager is ingesloten voor het parket Almelo en onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het onmogelijk is voor zijn vader om naar hem af te
reizen, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 17 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven