Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1480/GB, 17 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1480/GB

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 mei 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te selecteren voor het Huis van Bewaring (h.v.b.) Zwaag te Hoorn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 oktober 2008 gedetineerd. Hij verblijft sedert 22 oktober 2008 in het h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
In overleg met de directie van het h.v.b. Zwaag is besloten klager in het h.v.b. Zwaag te laten verblijven omdat in het h.v.b. Zwaag de medische voorzieningen geregeld kunnen worden met het ziekenhuis in Hoorn. Klager blijft formeel geselecteerd voor
de
gevangenis van de PI Schutterswei te Alkmaar maar, omdat daar de begeleiding intern niet plaats kan vinden zal een overplaatsing geen doorgang vinden. Klager ondergaat driemaal per week in het ziekenhuis een nierdialyse en heeft last van hoge
bloeddruk,
astma en is suikerpatiënt. Klager meent dat hij recht heeft op geneeskundige verzorging en dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de directeur van de Schutterswei ligt. Klager stelt belemmerd te worden in zijn detentieverloop en de dupe te zijn van
de
interne organisatie van de medische dienst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is eerst geselecteerd voor de gevangenis Zuyderbos. Klagers komst naar Zuyderbos stuitte op ernstige bezwaren waarna hij is geselecteerd voor de gevangenis van de PI Schutterswei. Vervolgens werd de selectiefunctionaris benaderd door de directie
van h.v.b. Zwaag die meldde problemen te hebben met klager. Klager moest meerdere malen per week tijdens nachtelijke uren onder begeleiding naar het ziekenhuis voor nierdialyse. De kosten daarvoor werden zeer hoog en de directie van het h.v.b. Zwaag
vroeg zich af waaruit dat bekostigd moest worden. Tevens werd gemeld dat er mogelijk andere oplossingen waren. Klager is zowel binnen als buiten de inrichting onder behandeling bij het ziekenhuis in Hoorn. Het ziekenhuis had aangegeven medewerking te
willen verlenen aan het plaatsen van dialyseapparatuur in de inrichting en het beschikbaar stellen van een verpleegkundige. Dit was het best te realiseren in het h.v.b. Zwaag. Om deze reden heeft de selectiefunctionaris besloten klager in het h.v.b.
Zwaag te laten verblijven. Inmiddels is bekend geworden dat het niet mogelijk is om de dialyseapparatuur in het h.v.b. Zwaag te plaatsen. Tevens is door de inrichting algemeen verlof verleend waarvan klager tijdig en in goede staat is teruggekeerd.
Door
de inrichting is op 26 april jl. rapportage opgevraagd ten aanzien van een mogelijke plaatsing in een Penitentiair Programma. Tevens is contact gelegd met de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Het Keern te Hoorn om een plaatsingsmogelijkheid
te bekijken. De directie van Het Keern heeft aangegeven akkoord te gaan met een plaatsing. Klager kan 5 oktober 2009 in Het Keern geplaatst worden. Wanneer er goedkeuring aan een Penitentiair Programma (p.p.) gegeven kan worden, kan klager al vanaf 27
juli 2009 in Het Keern geplaatst worden. Plaatsing tussentijds in de locatie Westlinge te Heerhugowaard lijkt op voorhand niet handig in verband met de medische situatie van klager. Mocht plaatsing in een p.p. niet mogelijk zijn zal de mogelijkheid tot
plaatsing in de locatie Westlinge nogmaals bekeken worden. Mocht dit niet wenselijk zijn, zal klager zo snel mogelijk geselecteerd worden voor een gesloten gevangenis.

4. De beoordeling
4.1. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.2. In artikel 9, tweede lid, onder i, van de Pbw is bepaald dat huizen van bewaring zijn bestemd voor de opneming van alle anderen aan wie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking of door het openbaar gezag rechtens hun vrijheid is
ontnomen,
voor zover geen andere plaats voor hen is bestemd of voor zolang opname in de voor hen bestemde plaats niet mogelijk is.

4.3. Nu de selectiefunctionaris bij het nemen van de bestreden beslissing volledig rekening heeft gehouden met klagers detentiefasering en medische conditie, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 17 augustus 2009

secretaris voorzitter

Naar boven