Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1324/GB, 17 augustus 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1324/GB

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. F.H.J. van Gaal, op 15 juli 2009 door een lid van de Raad gehoord.
Naar aanleiding van hetgeen door en namens klager bij gelegenheid van dat horen naar voren is gebracht, is aan de selectiefunctionaris om nadere informatie verzocht. De selectiefunctionaris heeft die informatie bij brief van 30 juli 2009 verstrekt. Een
afschrift van die brief is ter kennisneming aan klager en zijn raadsman gezonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 28 september 2004 gedetineerd. Hij verbleef in (ondermeer) de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Maashegge. Op 4 maart 2009 is hij geplaatst in de gevangenis Grave. Op 14 juli 2009 is hij overgeplaatst naar de
z.b.b.i. De Marstal, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Bij uitspraak van 23 april 2009, met nummer 19.249Mh, van de alleensprekende beklagrechter bij de z.b.b.i. Maashegge, is klagers beklag betreffende een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel ter voorkoming van
ontsnapping in afwachting van overplaatsing naar een meer beveiligde inrichting wegens het bezit van contrabande, ongegrond verklaard. Klager is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is 14 juli 2009 geplaatst in de z.b.b.i. De Marstal in Zeeland. Klager heeft nog steeds een belang bij de beslissing op zijn beroep. Indien hij niet zou zijn terug geplaatst vanuit Maashegge naar de gevangenis Grave, zou klager inmiddels al
kunnen zijn begonnen met zijn penitentiair programma (p.p.). Hij had dan een werkgever en zou dan gewoon thuis kunnen verblijven. Klager weet niet of hij nu nog in aanmerking komt voor deelname aan een p.p. Zijn v.i.-datum valt op 19 maart 2010. Klager
is teruggeplaatst omdat hij een dvd-speler had meegenomen naar de inrichting en een aantal dvd’s, waaronder een sex-dvd. Klager had overigens met medeweten al eerder een dvd-speler meegenomen naar de inrichting. Dat gebeurde met toestemming van het
personeel. Die dvd-speler heeft klager in de recreatiezaal geplaatst ter vervanging van een andere (defecte) dvd-speler. Klager heeft inderdaad één keer een disciplinaire straf gekregen omdat hij een mobiele telefoon in zijn bezit had. Dat gebeurde
omdat klager toen hij bemerkte dat hij die telefoon bij zich had, niet terugmocht naar het voorportaal om de telefoon in een kluis op te bergen. Klager stond toen al in de sluis. Klager heeft een en ander toen zelf gemeld aan het personeel. Gezien de
vrijheden die worden toegestaan in een z.b.b.i. en de inhoud van zijn p.p. acht klager de strafmaat, de terugplaatsing naar een gesloten setting, daarvoor buiten proportie.
De raadsman van klager heeft pleitaantekeningen overgelegd en het woord gevoerd overeenkomstig de inhoud daarvan. Een kopie van de pleitaantekeningen is aan deze uitspraak gehecht en de inhoud daarvan geldt voor hier ingelast en herhaald.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris stelt zich allereerst op het standpunt dat klager niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn beroep nu het beroepschrift niet tijdig is ingediend. Voorts heeft hij aangevoerd dat verzoeker op 17 februari 2009 ter
herselectie is aangeboden door de directeur van de z.b.b.i. Maashegge. Reden daarvoor was dat bij een celinspectie van klagers verblijfsruimte een dvd-speler en een dvd met pornografische afbeeldingen zijn aangetroffen. Klager gaf daarmee blijk niet om
te kunnen gaan met de vrijheden en verantwoordelijkheden die horen bij een verblijf in een zeer beperkt beveiligde inrichting. Eerder, op 26 oktober 2008, was bij klager een mobiele telefoon aangetroffen. Een en ander was voor de selectiefunctionaris
voldoende aanleiding om klager terug te plaatsen naar een gesloten setting.

In zijn brief van 30 juli 2009 heeft de selectiefunctionaris nog het volgende naar voren gebracht.
Navraag bij de z.b.b.i. Maashegge leverde de volgende antwoorden op. Over de exacte gang van zaken bij binnenkomst in de z.b.b.i., waarbij toen een mobiele telefoon werd aangetroffen, is niets meer bekend. De kluisjes ten behoeve van de in de z.b.b.i.
verblijvende gedetineerden bevinden zich in een ruimte voor de portier. Indien een persoon de portier gepasseerd is en nog in het bezit is van niet toegestane voorwerpen, is hij per definitie in overtreding. Mogelijk heeft klager die telefoon toen
gemeld in verband met een dreigende steekproefcontrole.
Het is niet toegestaan een eigen dvd-speler in te voeren, niet voor de eigen verblijfsruimte en ook niet voor de recreatieruimte. Indien de dvd-speler in de recreatieruimte defect raakt, wordt deze door de inrichting vervangen. Gedetineerden hebben
daar
geen enkele verantwoordelijkheid voor. De vroegst mogelijke datum voor klager om deel te nemen aan een p.p. was 19 maart 2009. Dat betekent dat hij, zodra er een actualisatierapport van de reclassering wordt ontvangen, geplaatst zou moeten kunnen
worden.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Ten aanzien van de gestelde termijnoverschrijding bij het indienen van het beroepsschrift geldt dat de beroepscommissie aannemelijk acht dat klager de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris eerst op 4 mei 2009 heeft ontvangen. Het
beroepschrift is derhalve tijdig ingediend.

4.4. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.
De beroepscommissie overweegt daarbij dat de beklagrechter bij de z.b.b.i. Maashegge het beklag ten aanzien van de, naar aanleiding van de invoer van een dvd-speler en een dvd, aan klager opgelegde ordemaatregel ongegrond heeft verklaard. Daarbij is
eveneens vastgesteld dat klager contrabande heeft ingevoerd in de inrichting. Die uitspraak is, nu klager noch de directeur daartegen in beroep zijn gekomen, onherroepelijk. Daarnaast heeft klager eerder contrabande (een mobiele telefoon) willen
invoeren. Hetgeen daaromtrent door en namens klager naar voren is gebracht, wordt onvoldoende aannemelijk geacht. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 17 augustus 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven