Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0703/GA, 24 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/703/GA

betreft: [klager] datum: 24 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 maart 2009 van de beklagcommissie bij de Gevangenis De IJssel, te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juni 2009, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van de Gevangenis De IJssel.
Klagers raadsvrouw, mr. H.M.S. Cremers, heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de klaagschriften en de uitspraak van de beklagcommissie
De klaagschriften betreffen het feit dat klager op 13 augustus 2009 geen medicatie heeft ontvangen (27923), het feit dat tijdens klagers afwezigheid op zijn cel is gerookt, terwijl zijn cel was afgesloten (27981), het feit dat weggestuurd bezoek niet
wordt ingeschreven (27415) en het feit dat klager tijdens een opgelegde disciplinaire straf niet ongestoord in kantoor heeft kunnen bellen naar zijn ouders (27711).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummers 27923, 27415 en 27711 ongegrond verklaard en zij heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met nummer 27981 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

Voorts is het beroep gericht tegen de uitspraak van 9 maart 2009, voor zover daarbij aan klager (g)een tegemoetkoming is toegekend. Dat betreft de klaagschriften omtrent het feit dat klager geen medicatie heeft ontvangen op 18 juni 2008 om 08.00 uur
(27474), het feit dat de celdeur open was op het moment dat klager naar een activiteit was, als gevolg waarvan klager goederen mist (28015), het feit dat klagers cel geopend was, terwijl hij niet op de afdeling was (27992), het feit dat klager geen
kopie van zijn paspoort heeft gehad, terwijl de directeur dat had toegezegd op de beklagzitting (27750), het feit dat klager zijn ochtendkrant niet heeft ontvangen (27897) en het feit dat klager diverse malen maar één van zijn ochtendkranten heeft
ontvangen (27888).

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag met nummers 27897 en 27888 en zij heeft, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag met nummers 27474, 28015, 27992 en 27750, geen
tegemoetkoming toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft een sigaret met lippenstift op cel gevonden. Hij heeft dat meegegeven aan het afdelingshoofd. Alleen als klager erbij is, rookt het personeel op zijn cel. Het is niet normaal dat zij dat ook in klagers afwezigheid doen. Klager zou een
bezoekster uit Roemenië ontvangen. Zij is 100% zeker geweest, maar zij is door het personeel weggestuurd. Het is vervelend dat een piw-er naast klager gaat staan wanneer hij belt naar zijn ouders. De lijn wordt namelijk al gecontroleerd. Klagers ouders
verblijven in het buitenland en hij spreekt ze dan ook niet regelmatig.
Als het beklag gegrond wordt verklaard, moet er ook een tegemoetkoming volgen. De tegemoetkoming van € 5,= voor het niet of te laat ontvangen van de ochtendkrant is te weinig. Klager betaalt € 220,= per jaar voor de ochtendkrant. De krant kreeg klager
soms pas om 16.00 uur. Het nieuws is dan al oud. Normaliter ontvangt klager de krant om 08.15 uur.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het personeel rookt niet op de afdeling, maar in de daarvoor bestemde ruimten. Er is geen bezoekster voor klager geweest. Wanneer klager een disciplinaire straf heeft en hij mag bellen, dan is het niet de bedoeling dat hij op de afdeling gaat
rondhangen. Alleen met dat doel staat een piw-er bij klager.

3. De beoordeling
Met betrekking tot het beroep inzake de beklagnummers 27923, 27981, 27415 en 27711 oordeelt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd – voor zover dat is komen vast te staan – niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de
beklagcommissie. Het beroep zal terzake daarvan ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot het beroep inzake de beklagnummers 27474, 28015 en 27992 oordeelt de beroepscommissie dat indien er wordt vastgesteld dat er fouten zijn gemaakt, dat niet automatisch hoeft te leiden tot een geldelijke compensatie. Daar moet in de
gegeven omstandigheden aanleiding voor zijn, met name als zich voor klager negatieve gevolgen hebben voorgedaan. Naar het oordeel van de beroepscommissie is dat in deze gevallen niet aan de orde. Met betrekking tot de vermissing van de goederen als
gevolg van het openlaten van de celdeur, stelt de beroepscommissie vast dat deze vermissing onvoldoende is komen vast te staan. De beroepscommissie kan zich daarom verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om inzake de klachten met nummers
27474,
28015 en 27992 geen tegemoetkoming toe te kennen.
De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming inzake de klachten met nummers 27897 en 27888. Het beroep inzake beklagnummers 27474, 28015, 27992, 27897 en 27888 zal eveneens ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen terzake van beklag met nummer 27750. Ter zitting van de beklagcommissie heeft de directeur toegezegd dat hij aan klager een kopie
van
diens paspoort zal verstrekken. Klager mag er dan ook van uitgaan dat de directeur dat spoedig zal doen. Nu dat niet het geval is, zal het beroep gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal een passende tegemoetkoming vaststellen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake de beklagnummers 27923, 27981, 27415 en 27711 ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake de beklagnummers 27474, 28015, 27992, 27897 en 27888 ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.
De beroepscommissie verklaart het beroep omtrent beklagnummer 27750 gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit dr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 24 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven