Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1759/GV, 30 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1759/GV

betreft: [klager] datum: 30 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juni 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager is gestopt met het gebruik van softdrugs. De laatste keer is klager in januari 2009 betrapt met een kleine hoeveelheid hasj. Klager is echter sindsdien gestopt met roken, omdat hij graag op verlof
wil
gaan bij zijn grootouders, die in dat weekend jarig waren. Helaas is dat niet doorgegaan. Klager doet mee aan een leefstijltraining. Klager mag pas opnieuw verlof aanvragen als hij deze training heeft afgerond en daar gaat 10 weken overheen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De Staatssecretaris heeft op dit moment geen vertrouwen in een goed verloop van het algemeen verlof. Vanuit het TR traject zijn er interventies geïndiceerd. De
leefstijltraining
is daar een onderdeel van en start in juli 2009. De Staatssecretaris heeft de rapportages en adviezen, waaronder een gespreksnotitie waarin de motivatie van klager wordt kenbaar gemaakt, meegewogen bij de beslissing. Eerst zal klager de
leefstijltraining dienen af te ronden, alvorens hij vrijheden krijgt toegekend.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis Torentijd te Middelburg heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Middelburg heeft aangegeven dat een verlofverlening nog te kort op de datum
van het vonnis is, mede in relatie tot de aard van het delict. De politie te Middelburg heeft geen bezwaar tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek, wegens diefstal met geweld en verkrachting. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 29 januari 2010.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De Staatssecretaris heeft geen vertrouwen in een goed verloop van het algemeen verlof en verwijst naar de uitgebrachte rapportages en adviezen. Klager is op 8 en 23 januari 2009 in verband gebracht met het gebruiken c.q. voorhanden hebben van
softdrugs.
Dit is echter al weer enige tijd geleden. De urinecontrole van 7 mei 2009 is negatief. Verder is van belang dat klager first offender is en, ondanks het ernstige delict wat hij heeft gepleegd, is veroordeeld tot een relatief beperkte vrijheidsstraf.
Ten
slotte heeft klager zich aangemeld voor de leefstijltraining in het kader van TR. Volgens een ongedateerde gespreksnotitie heeft de laatste training op 13 juli 2009 plaatsgevonden. Tegen deze achtergrond is de beroepscommissie van oordeel dat de
beslissing van de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep is derhalve gegrond. De Staatssecretaris zal worden opgedragen met inachtneming van deze uitspraak
een
nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 30 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven