Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1849/GV, 30 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1849/GV

betreft: [klager] datum: 30 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juni 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. C.A. Boeve, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Verlofverlening zou niet maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, omdat klager al driemaal eerder op verlof is geweest toen hij in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge te
Heerhugowaard verbleef. Die verloven zijn goed verlopen. Klager heeft in de Gevangenis De Marwei te Leeuwarden tweemaal een urinecontrole ondergaan. Bij de eerste controle scoorde klager 56 op THC (3 mei 2009). Daarvoor is hij niet gesanctioneerd,
omdat
de score als een dalende lijn werd gezien van de score van 220 op THC van 24 februari 2009. De tweede urinecontrole was negatief (6 juni 2009). Nu wordt de score van 3 mei 2009 niet meer als dalende lijn gezien. Klager heeft hierover beklag ingediend.
Klager heeft eerder een situatie meegemaakt waarbij sprake was van een daling van een THC score van 89 naar een score van 50. Klager heeft sinds zijn komst in de Gevangenis De Marwei niet meer geblowd. Klager is gemotiveerd in zijn werk als
afdelingsreiniger en om zijn VCA- en BHV-diploma te halen. Klager heeft een paar fouten gemaakt toen hij in de b.b.i. Westlinge verbleef. Hij heeft hiervan geleerd en wil een positieve draai geven aan het verdere verloop van zijn detentie.
Het staat niet voor 100% vast dat klager tussen de twee bovengenoemde controles softdrugs heeft gebruikt. In eerste instantie heeft de inrichting dat erkend. Daarom is geen disciplinaire straf opgelegd. Wel staat vast dat sprake is van een dalende
score. Daaruit kan geconcludeerd worden dat klager gestopt is met het gebruik van softdrugs.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft op 24 februari 2009 en 3 mei 2009 positief gescoord op het gebruik van softdrugs. Bij twee positieve scores binnen drie maanden geeft het Drugsontmoedigingsbeleid aan dat het eerst komende verlof dient te worden afgewezen. De tweede score
is gezien als een afbouw van de eerste en daarom is klager niet disciplinair gestraft. Uit navraag bij het laboratorium blijkt dat klager tussen de eerste en tweede urinecontrole softdrugs heeft gebruikt. Bovendien heeft klager in december 2008 en
tweemaal in januari 2009 positief gescoord op het gebruik van softdrugs. Het laboratorium heeft vastgesteld dat er geen sprake kan zijn van afbouw.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de Gevangenis De Marwei heeft – gelet op het gedrag van klager en diens functioneren in de inrichting – positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De bureau TR heeft positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, wegens – kort gezegd – diefstal, diefstal met geweldpleging en afpersing. Aansluitend dient hij vervangende hechtenis van 106 dagen te ondergaan, wegens een aan hem opgelegde
schadevergoedingsmaatregel. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 12 februari 2010.

Uit de stukken volgt dat klager vanuit de b.b.i. Westlinge op 25 maart 2009 is geplaatst in de Gevangenis De Marwei. Dit onder andere vanwege (soft)drugsgebruik. Klager had op 24 februari 2009 een score van 220 op THC (herhalingsonderzoek een score van
200 op THC). Op 3 mei 2009 heeft klager 56 gescoord op THC (herhalingsonderzoek een score van 65 op THC).
In het kader van het landelijk geldende drugsontmoedigingsbeleid komt een gedetineerde bij een positieve score op drugs de eerste zes maanden na een positieve urinecontrole niet in aanmerking voor detentiefasering of het toekennen van vrijheden. In dit
geval is klager op 3 mei 2009 nog positief bevonden op THC, waardoor hij thans nog niet in aanmerking komt voor verlof. Gelet hierop oordeelt de beroepscommissie dat de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. J.M.M. van Woensel en Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 30 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven