Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1637/SGA, 22 juni 2009, schorsing
Uitspraakdatum:22-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1637/SGA

Betreft: [...] datum: 22 juni 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Westlinge te Heerhugowaard, voorheen in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) en thans in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) binnen genoemde locatie.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde z.b.b.i., inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in de beperkt
beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge voor de duur van veertien dagen, ingaande op 15 juni 2009 te 16.30 uur en eindigende op 29 juni 2009 te 16.30 uur, wegens werkweigering met als gevolg dat verzoeker is ontslagen door de werkgever.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 17 juni 2009 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 22 juni 2009.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft zijn schorsingsverzoek niet toegelicht.

De directeur heeft onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker is voor de duur van twee weken binnen de locatie Westlinge geplaatst in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Deze beslissing is genomen omdat verzoeker werk heeft geweigerd
met als gevolg dat hij door de werkgever is ontslagen.

2. De beoordeling
De tekst van de gewraakte beslissing luidt onder meer als volgt:
”(Hierbij deel ik u mede, dat na door mij te zijn gehoord, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: plaatsing in de b.b.i. Westlinge op grond van artikel 25 (...)”

Van belang is verder te constateren dat op het schriftelijke verslag handgeschreven de volgende tekst, afkomstig van de heer of mevrouw [...], is te lezen:
”(...) Werkweigering en als gevolg daarvan ontslag door de werkgever. Aanbieden ter herselectie en uitplaatsing in BBI WI in afwachting van beslissing selecteur (art 25)
(...)”

Kennelijk heeft de directeur beoogd uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 25 Pbw. Dat artikel maakt het mogelijk dat de tenuitvoerlegging van een afzonderingsmaatregel in een andere inrichting of afdeling kan worden ondergaan. Dat er in deze
sprake is geweest van het opleggen van een afzonderingsmaatregel als bedoeld in artikel 24 Pbw blijkt uit niets. Aangenomen wordt dat verzoeker “slechts” is overgeplaatst van de z.b.b.i. naar de b.b.i. Westlinge en niet dat er sprake is van
afzondering.
Alleen daarom al gaat de verwijzing naar artikel 25 Pbw niet op.

Blijft over dat verzoeker naar een andere inrichting is overgeplaatst, zonder dat er sprake is van een daartoe strekkende beslissing van de selectiefunctionaris, hetgeen in strijd met de wettelijke regelingen is. Het voorgaande leidt ertoe dat het
verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal worden toegewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 22 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven