Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1638/SGA, 23 juni 2009, schorsing
Uitspraakdatum:23-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1638/SGA

Betreft: [...] datum: 23 juni 2009

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Utrecht.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde p.i. d.d. 10 juni 2009, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
terugplaatsing naar afdeling A van locatie Wolvenplein, met ingang van 10 juni 2009, wegens het zich op 7 juni 2009 onttrekken aan het toezicht van de inrichting.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 15 juni 2009, van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 22 juni 2009, alsmede van de door verzoekers raadsman, mr. E.Th. Hummels, gegeven nadere toelichting op het door
verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

Artikel 51 van de Pbw bevat een limitatieve opsomming van disciplinaire straffen die de directeur kan opleggen. Een disciplinaire straf welke inhoudt terugplaatsing naar een andere afdeling staat in die opsomming niet vermeld. Naar het voorlopig
oordeel
van de voorzitter is daarom de aan verzoeker opgelegde disciplinaire straf opgelegd in strijd met een in de inrichting geldend wettelijk voorschrift en zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe met onmiddellijke ingang.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 23 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven