Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1356/GV, 7 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:07-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1356/GV

betreft: [klager] datum: 7 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 april 2009 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. H.J. Veen, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De gronden voor de afwijzing zijn te ruim geformuleerd. Klager heeft voor de derde keer een ander verlofadres opgegeven en in een stad waar klager niet bekend is. Klager ontkent, dat op het opgegeven
verlofadres een veelpleger woont. Klager wil enkel het contact met zijn vrouw, zoontje en familie opbouwen. Klagers gedrag in de inrichting is goed. Hij doorloopt het TR-traject. Klager zou over een maand in aanmerking komen voor een enkelbandje. Dit
strookt niet met het negatieve advies omtrent klagers verlof. Klager is bereid een ander verlofadres aan te vragen, maar stelt het wel op prijs als hij alvast een goedkeuring ontvangt.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers verlofaanvraag is afgewezen, omdat hij geen goedgekeurd verlofadres heeft overgelegd. Op het opgegeven verlofadres was bij de politie een veelpleger geregistreerd. Van
de andere door klager aangedragen verlofadressen heeft de inrichting geen reactie ontvangen of klager aldaar welkom is. De politie kan daarom ten aanzien van deze adressen geen controle uitoefenen. Ook deze adressen kunnen derhalve niet worden
goedgekeurd. Het voorstel van klager om op voorhand toestemming te verlenen voordat hij met een nieuw verlofadres komt, is niet mogelijk. Er is sprake van recidivegevaar.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de PI Tilburg heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Het OM heeft ernstige bezwaren tegen het aangevraagde verlof. De politie Valkenswaard heeft ernstige bezwaren tegen het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens diefstal vergezeld van bedreiging met geweld in vereniging. Zijn fictieve einddatum valt op of omstreeks 14 december 2009.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit het inrichtingsadvies komt naar voren dat de politie van Valkenswaard bezwaren heeft tegen verlofverlening, omdat op het opgegeven verlofadres in Valkenswaard een veelpleger woonachtig is. Van het opgegeven verlofadres in Amsterdam heeft de
inrichting geen reactie ontvangen van de bewoner en de politie, zodat ook ten aanzien van dit adres (nog) geen sprake is van een goedgekeurd adres. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een contra-indicatie vormt voor
verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag kan dragen. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder j
van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 7 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven