Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1254/GA en 09/1265/GA en 13 andere klagers, 28 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1254/GA en 09/1256/GA en 13 andere klagers

betreft: [klager] datum: 28 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

de directeur van de gevangenis Veenhuizen,

gericht tegen uitspraken van 31 maart 2009 van de beklagcommissie bij voormelde gevangenis, gegeven op klachten van [...] en [...], verder te noemen klagers, en 13 andere klagers van wie een overzicht aan deze uitspraak is gehecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 juni 2009, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is gehoord [...], unit-directeur van de gevangenis Veenhuizen.
Van de klagers zijn [...] en [...] uitgenodigd om ter zitting een mondelinge toelichting te geven. De overige klagers zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk een toelichting op het beroep te geven. Hoewel voor beide klagers vervoer was geregeld,
zijn zij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het verbod om bij het kaartspel poker behorende attributen te gebruiken.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er werd al een aantal maanden poker gespeeld, maar dat was de directeur niet eerder opgevallen. Eerst werd het spel alleen binnen in de recreatiezaal gespeeld, maar met mooi weer werd er ook buiten gepokerd. Dit had een behoorlijk grootschalig
karakter,
er zijn dan ook zo’n 18 klagers bij dit beklag betrokken. Er werden picknick tafels tegen elkaar aangezet, er werd een kleedje neergelegd en gespeeld met fiches zoals in een casino. De attributen kwamen uit een koffer. De directeur laat de
beroepscommissie een foto zien van een geopende koffer met de attributen erin. Het spel maakte een professionele indruk. De directeur heeft de overtuiging dat er werd gegokt maar hier is niet een vinger achter te krijgen. Het gaat de directeur om de
uitstraling naar buiten toe. De gevangenis werd gerenoveerd en er kwam veel bezoek van buiten. De directeur wil niet dat dan het beeld ontstaat van gokken binnen een gesloten inrichting. Op een gegeven moment zijn de professionele attributen in beslag
genomen. Hier is geen aankondiging aan vooraf gegaan.
Door een fout bij het bad is het spel ingevoerd, maar het spel kan nu niet meer ingevoerd worden. De beoefening van het spel met een professionele uitstraling is volgens de directeur ordeverstorend dan wel in strijd met een ongestoorde
tenuitvoerlegging.
Desgevraagd geeft de directeur aan dat het verbod niet in de huisregels is opgenomen en dat hierover geen regio-overleg is geweest.
Er wordt nog steeds poker gespeeld binnen de inrichting, maar nu met zelfgemaakte fiches gemaakt van doorgeknipte telefoonkaarten. Je ziet de gedetineerden kaarten maar het heeft niet langer de uitstraling van gokken.

Klagers hebben hun standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In deze procedure staat de vraag centraal of het bezit van attributen uit een spelkoffer die het kaartspel poker een professionele uitstraling geven door de directeur verboden kunnen worden. Het gaat voor een goed begrip hier dus niet om een verbod van
dit kaartspel zelf, maar om bij het spel gebruikte attributen waaronder vooral fiches. Die fiches vertonen naar de beroepscommissie op een foto heeft kunnen constateren grote gelijkenis met in een casino gebruikte fiches.

Op de beoordeling van de vraag in deze procedure is artikel 45 Pbw van toepassing. Het eerste lid van dat artikel verschaft een wettelijke basis voor nadere verboden betreffende het bezit van voorwerpen in huisregels. Het verbod tot het bezit van de
pokerattributen is niet opgenomen in de huisregels. Het tweede lid verschaft de directeur de bevoegdheid de gedetineerde toestemming te verlenen tot het plaatsen van voorwerpen in zijn verblijfsruimte dan wel voorwerpen bij zich te hebben. Daarop kan
echter door de directeur een uitzondering worden gemaakt voor zover dit zich niet verdraagt met de volgende belangen: a. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting; b. de aansprakelijkheid van de directeur voor de voorwerpen.

De directeur heeft een beroep gedaan op de in het tweede lid van voormeld artikel opgenomen uitzondering en in het bijzonder op de orde in de inrichting. Het gebruik van pokerattributen in een penitentiaire inrichting zal meer dan het kaartspel poker
zelf de indruk wekken dat er om geld of goederen gegokt wordt. Gokken is in een penitentiaire inrichting sinds jaar en dag verboden. Gelet op dat verbod kan de directeur met reden een beroep doen op de uitzondering in het tweede lid van artikel 45 Pbw
en is de beslissing van de directeur om het spelen van poker met kaarten met een door de gebruikte attributen min of meer professionele uitstraling te verbieden, bij alle in aanmerking komende omstandigheden niet onredelijk of onbillijk. Tot die in
aanmerking komende omstandigheden kunnen worden gerekend: het feit dat het kaartspel redelijk grootschalig gespeeld wordt, de inrichting van tafels met kleedjes en de zichtbaarheid van het spel voor bezoekers van buiten.

Gelet op het vorenstaande zal het beroep van de directeur gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J. Lamens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 28 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven