Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0515/GA, 24 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 09/515/GA

betreft: [klager] datum: 24 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 februari 2009 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juni 2009, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. E. van Doorn, en [...], unit-directeur van de locatie Dordtse Poorten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van een herhalingsonderzoek.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager wilde eerst de directeur spreken voordat hij zou beslissen of hij een herhalingsonderzoek wilde. Nadat hij de directeur gesproken had, wilde hij een herhalingsonderzoek laten uitvoeren. Dat werd geweigerd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bij de mededeling van de uitslag van een urinecontrole wordt gewezen op de mogelijkheid van een herhalingsonderzoek. Eventueel kan om bedenktijd worden gevraagd. Het is niet de bedoeling om daarover te onderhandelen met de directeur of om eerst te
peilen of er een disciplinaire straf volgt.

3. De beoordeling
Volgens artikel 5, tweede lid, van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen wordt de gedetineerde bij de uitslag van een onderzoek gewezen op het recht op een herhalingsonderzoek. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting volgt dat
klager door het personeel is gewezen op dat recht. In het gesprek met de directeur heeft klager aangegeven dat hij een herhalingsonderzoek wilde. Nu klager eerder op zijn recht is gewezen en hij bovendien kon vragen om een bedenktermijn kon de
directeur
dat verzoek op goede gronden weigeren. De beroepscommissie concludeert dat klager niet in zijn recht op een herhalingsonderzoek is geschaad en zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit dr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 24 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven