Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0817/GA, 24 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/817/GA

betreft: [klager] datum: 24 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 maart 2009 van de beklagcommissie bij de locatie Over Amstel te Amsterdam (tevens voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juni 2009, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager en [...], afdelingshoofd in de locatie Over Amstel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de klaagschriften en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om eten te bestellen via de buitenkantine in december 2008 (09/007) en de beëindiging van klagers Gedeco-lidmaatschap (09/012).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klaagschrift met nummer 09/007 en het beklag met nummer 09/012 gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de Gedeco-vergadering is afgesproken dat éénmaal per zes weken buiten de inrichting eten besteld kan worden. De afspraak is een regel en geen gunst. Met de feestdagen wilde klager feestelijk eten, bijvoorbeeld salade. Het afdelingshoofd zou het
bespreken met de directeur. Klager heeft nooit een terugkoppeling gehad. Uiteindelijk was er geen speciaal eten, terwijl gedetineerden op Paviljoen 3 wel een feestelijke maaltijd kregen. Achteraf is ook nog gebleken dat salades en dergelijke ook via de
catering besteld kunnen worden.
De klacht over het Gedeco-lidmaatschap is gegrond verklaard, maar de directie heeft geen sanctie gekregen. Pas tijdens de beklagzitting heeft klager de reden gehoord van de beëindiging van zijn lidmaatschap. Klager was niet benoemd tot voorzitter en
heeft nooit informatie gehad over vergaderdata. Klager wil een tegemoetkoming.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een piw-er wilde niet langer buiten eten halen. Het is niet meer toegestaan om per kas te betalen voor eten buiten de inrichting. Dat moet via de Shared Service Center. Het eten moet besteld worden bij een mantelleverancier. Het assortiment is nu veel
kleiner. Dit geldt overigens voor de hele inrichting. Dat is niet teruggekoppeld aan klager. Aankomende zaterdag wordt Chinees eten bezorgd, wat afkomt van de mantelleverancier.
De Gedeco-vergadering was een niet reguliere vergadering.

3. De beoordeling
Terzake van het beklag met nummer 09/007 overweegt de beroepscommissie dat sprake is van een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Zij zal in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager
alsnog
ontvangen in het beklag. Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat, nu klager geen terugkoppeling heeft gehad van het afdelingshoofd over de (on)mogelijkheden van het bestellen van niet-regulier eten, jegens hem onvoldoende zorgvuldig is gehandeld.
Dit dient als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren. Zij zal volstaan met deze vaststelling, nu zij gelet op de aard van het verzuim geen termen aanwezig acht om aan klager een
tegemoetkoming toe te kennen.

Terzake van het beklag met nummer 09/012 overweegt de beroepscommissie dat zij zich kan verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal op dit punt dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep terzake van het bestellen van eten gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart beklag met nummer 09/007 gegrond. Zij kent
klager geen tegemoetkoming toe.
De beroepscommissie verklaart het beroep terzake van het Gedeco-lidmaatschap ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit dr. U. van de Pol, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 24 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven