Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1014/GA, 24 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Huisregels  v

Uitspraak

nummer: 09/1014/GA

betreft: [klager] datum: 24 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 maart 2009 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 juni 2009, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klagers raadsman mr. J.F. de Ruijter de Wildt, en [...], unit-directeur van de gevangenis Veenhuizen, locatie Esserheem.
Klager was niet in staat om ter zitting te verschijnen omdat hij naar Amerika was overgebracht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager bepaalde producten niet mag aanschaffen via de buitenwinkel.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klager heeft de winkel schriftelijk verzocht om de volgende gezondheidsproducten: 1000mg vitamine C en Ibuprofen (400mg en in vloeibare vorm). De producten zijn niet regulier verkrijgbaar in de winkel van de p.i., maar wel zonder recept in Nederland te
verkrijgen. De commissie van toezicht heeft geen goede toepassing gegeven aan eerdere uitspraken van de beroepscommissie in vergelijkbare beklagzaken. Uit meerdere medische uitspraken komt naar voren dat gedetineerden het recht hebben om op eigen
kosten
via de buitenwinkel vrij verkrijgbare drogistproducten aan te schaffen. Klager is niet de eerste gedetineerde die hulp heeft moeten zoeken om toegang te krijgen tot de buitenwinkel. In de beroepszaak van medegedetineerde [A] ging het om de algehele
weigering van toegang tot de buitenwinkel door de directeur van de locatie Esserheem. De beroepscommissie heeft in haar uitspraak (08/2128/GA) van 16 februari 2009 het recht van gedetineerden op toegang tot de buitenwinkel via de huisregels van de
locatie Esserheem bevestigd, welk probleem in dezelfde periode speelde als klagers klacht. Dit recht is in de huisregels van de locatie Esserheem neergelegd in punt 3.7. De commissie van toezicht licht ten aanzien van klagers klacht niet toe waarom
punt
3.7 van de huisregels niet van toepassing is en ook niet waarom zijn klacht anders zou zijn dan de klacht betreffende toegang tot de buitenwinkel van medegedetineerde [A]. Tot slot wijst klager op Rule 31.5 van de European Prison Rules, inhoudende:
“Prisoners shall ... be entitled to puchase or therwise obtain goods, including food and drink for their personel use ..”.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder een ongeluk gehad en heeft daardoor voortdurend pijn aan zijn schouder, vooral ’s nachts. De paracetamol die hij verstrekt kreeg werkte niet en een ander medicijn had bijwerkingen. Klager heeft de Ibuprofen eerst via de medische
dienst gevraagd, maar kreeg die niet verstrekt. Toen heeft hij het middel via de buitenwinkel aangevraagd. Dat is een gangbare praktijk in andere inrichtingen: wat niet in de winkel is te verkrijgen, kan via de buitenwinkel worden aangeschaft. Een
dergelijk verzoek kan je niet zomaar afwijzen, daar moeten zwaarwegende argumenten voor zijn. Klager doet wat dit betreft een beroep op de huisregels en de European Prison Rules. De afwijzing is in klagers geval niet redelijk. Ibuprofen is vrij
verkrijgbaar bij de drogist. Als oplossing voor de controleerbaarheid van het product kan de dosis worden verminderd. Bij een dergelijk herkenbaar product, in een afgepaste hoeveelheid, ziet klager niet hoe hiermee gesjoemeld kan worden. Door hem de
Ibuprofen te onthouden is geen sprake van het bieden van voldoende medische zorg. Na een onderzoek in de literatuur is gebleken dat Ibuprofen de beste werkzame pijnstiller is zonder enige contra-indicaties.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Primair wil de directeur niet dat er zomaar medicijnen de inrichting binnenkomen. Dat geldt temeer bij de hoeveelheden die klager aangeeft. Dan is de orde en de veiligheid in de inrichting aan de orde. Met grote potten pillen op cel is het voor het
personeel erg lastig om de inhoud te controleren. De directeur wijst op punt 4.5.2.1. van de huisregels waarin het verbod op moeilijk controleerbare artikelen is geregeld. Als er zaken niet op de winkellijst staan, is er tweemaal per jaar de
gelegenheid
om deze in overleg met de gedeco aan te passen. Daarnaast is er de mogelijkheid van de buitenkantine.

3. De beoordeling
In de huisregels van de locatie Esserheem van de gevangenis Veenhuizen is onder punt 3.7 de mogelijkheid van het bestellen van artikelen via de buitenkantine geregeld. Dit is door de directeur bevestigd. Van een algehele weigering van toegang tot de
buitenwinkel, zoals door klager gesteld, is dan ook geen sprake.
Klager heeft via de buitenkantine de volgende producten willen bestellen: 1000mg vitamine C en Ibuprofen (400mg en in vloeibare vorm).
In de huisregels van de gevangenis Veenhuizen is onder punt 4.5.1.2. onder het kopje In-en uitvoer van goederen het volgende geregeld: “Invoer van etenswaren, drogisterij artikelen of andere goederen welke niet of nauwelijks controleerbaar zijn, is
niet
toegestaan.”
Nu zowel de vitamine C als de Ibuprofen onder drogisterijartikelen kunnen worden geschaard en deze in de hoeveelheden die klager wenst te bestellen niet goed controleerbaar zijn, kan de weigering van de directeur bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Dit kan uitzondering lijden indien er sprake is van een medische indicatie. Een dergelijke indicatie is in het onderhavige geval niet gebleken. Het beroep van klager zal dan ook
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J. Lamens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 24 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven