Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1335/GB, 20 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1335/GB

Betreft: [klager] datum: 20 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 mei 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 april 2009 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Roermond.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager stelt dat er vóór zijn detentie voor hem in Amsterdam een hulpverleningstraject was gestart. Voorts stelt hij dat de reclassering hem niet kan bezoeken omdat de reclassering niet verder dan 60 kilometer reist. Ook is het voor zijn raadsman te
ver
reizen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het parket Roermond. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing afgewezen omdat een onderbouwing van een deskundige, bijvoorbeeld van de reclassering of een medicus, ontbrak. De selectiefunctionaris heeft
bij het MMD geïnformeerd naar de stand van zaken in de lopende hulpverleningstrajecten van klager. Volgens het MMD vindt er een overdracht plaats tussen de verslavingszorg Amsterdam en de verslavingszorg Limburg. Meer dan het zorgen voor deze
overdracht
kan klagers begeleider van verslavingszorg Amsterdam niet doen omdat klager preventief is ingesloten en er inhoudelijk nog niets kan worden uitgezet. Wanneer klager afgestraft is, is het voor zijn behandeling wenselijk zijn verdere detentie in een
inrichting in de regio Amsterdam te verblijven. Ten tijde van zijn selectie naar een gevangenis zal hier rekening mee worden gehouden. Klager heeft op dit moment nog geen bezoek van familie of vriendin ontvangen. Wel heeft zijn raadsman hem bezocht.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen
wordt een uitzondering gemaakt. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een deskundige. In het onderhavige geval is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die tot afwijking
van bovenstaand uitgangspunt zouden dienen te leiden. Bovendien wordt zodra klager is veroordeeld, bij de selectie voor een gevangenis rekening gehouden met de wenselijkheid van behandeling in de regio Amsterdam. De beroepscommissie is dan ook van
oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Gelet op het vorenstaande zal het beroep
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 20 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven