Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1031/GA, 17 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/1031/GA

betreft: [klager] datum: 17 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 april 2009 van de beklagcommissie bij de locatie PI Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het door de trajectbegeleidster verstrekken van persoonlijke gegevens van klager aan derden, zonder diens toestemming.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het is niet terecht dat alleen beklag kan worden ingesteld tegen een beslissing van de directeur en niet tegen het handelen door de trajectbegeleidster. Het betreft zijn personeel en als de directeur spreekt, spreekt hij ook namens zijn personeel. De
directeur maakt zich er makkelijk van af. Na het incident heeft klager hem een brief geschreven met het verzoek om opheldering maar hier heeft klager nooit een reactie op ontvangen. Daarbij komt dat noch de directeur noch de trajectbegeleidster excuses
heeft aangeboden. Klager vraagt zich af wat er verder nog met klagers gegevens gebeurt als zoiets al zonder klagers toestemming gebeurt.

De directeur heeft zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu de trajectbegeleidster in het kader van haar onder supervisie van de directeur uitgeoefende functie heeft gehandeld, valt haar handelen valt onder de reikwijdte van artikel 60, eerste lid, van de Pbw en staat derhalve beklag tegen dat handelen open.

Vast staat dat de trajectbegeleidster de vader van klager desgevraagd heeft geïnformeerd over de reden van de afwijzing van de plaatsing van klager in een verslavingskliniek. Klager had voor het doorgeven van deze vertrouwelijke gegevens geen
toestemming gegeven en als gevolg hiervan zou de juist weer enigszins opgebouwde relatie met zijn vader volledig zijn tenietgedaan. De trajectbegeleidster heeft hiermee onjuist gehandeld.
Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep van klager gegrond verklaren.

Na te noemen wijze van tegemoetkoming lijkt gepast.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag gegrond.
Zij bepaalt dat de directeur dan wel de trajectbegeleidster klager verontschuldigingen aanbiedt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 17 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven