Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1191/GB, 14 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1191/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) met regimaire verlofmogelijkheden afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 8 oktober 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Nieuwegein en is op 31 december 2008 geplaatst in de b.b.i. van de gevangenis van de PI Tilburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een normaal
beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het te laat terugkomen van een bezoek aan zijn zieke broer is een eenmalig incident geweest. Klager was verlof verleend omdat zijn broer er slecht aan toe was. Deze lag op de intensive care afdeling in het ziekenhuis van Hilversum. Klager mocht niet
naar hem toe omdat de artsen met hem bezig waren. Dit heeft hij doorgebeld naar de inrichting en die heeft hem de mogelijkheid geboden om eventueel de andere dag om 14.30 uur zich te melden. Bij klagers vertrek uit de inrichting is de fout gemaakt dat
hem een enkele reis is gegeven in plaats van een retour. Hij heeft veel tijd verloren om het benodigde geld bij elkaar te krijgen om terug te keren naar de inrichting. Klager is te lang bij zijn broer gebleven vanwege de angst hem niet meer terug te
zien.
Weekendverlof betekent veel voor klager omdat zijn vriendin net aan haar heup geopereerd is en zijn broer nog erg ziek is. Met overplaatsing naar een b.b.i. met regimaire verlofmogelijkheden, het liefst b.b.i. Maashegge, kan klager zijn broer vaker
bezoeken. De PI Tilburg is te ver voor klagers bezoekers.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Doordat klager van zijn laatste verlof, een incidenteel verlof voor het bezoeken van zijn broer, 23,5 uur te laat terugkwam, is er weinig vertrouwen in een goed verloop van weekendverloven. Klager heeft laten zien niet goed met afspraken om te kunnen
gaan.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Staatscourant 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving
een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. De selectiefunctionaris heeft omdat klager 23,5 uur te laat is teruggekeerd van incidenteel verlof en daarmee heeft laten zien dat hij niet goed met verleende vrijheden om kan gaan, klagers verzoek om in een b.b.i. met regimaire
verlofmogelijkheden te worden geplaatst, afgewezen.
De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven