Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1317/GB, 14 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1317/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 mei 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de PI Tilburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 september 2008 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Torentijd in Middelburg. Op 17 april 2009 is hij geplaatst in de b.b.i. van de PI Tilburg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar de b.b.i. Maashegge in Overloon. Indien klager had geweten dat hij in Tilburg geplaatst zou worden in een zespersoonscel, had hij nooit met het selectievoorstel ingestemd. Klager wil namelijk graag in rust
kunnen studeren. Dat is met vijf medegedetineerden in dezelfde verblijfsruimte onmogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is overeenkomstig zijn voorkeur en op aanwijzing van de directeur van het h.v.b. Torentijd geselecteerd voor plaatsing in de b.b.i. van de PI Tilburg. Er was blijkens het selectieadvies geen sprake van een contra-indicatie voor plaatsing in een
meerpersoonscel. Klager was kennelijk niet op de hoogte van het feit dat hij in Tilburg in een meerpersoonscel geplaatst zou worden. Indien klager zijn studie niet zou kunnen verrichten, kan hij aan de directeur het verzoek doen om voor horizontale
overplaatsing in aanmerking te komen. Overigens worden gedetineerden bij binnenkomst in een inrichting met een normaal regime steeds in een meerpersoonscel geplaatst.
4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. Tilburg is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat
gedetineerden in beperkt beveiligde inrichtingen – in beginsel – steeds in meerpersoonscellen verblijven en dat niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van een contra-indicatie voor een plaatsing in een dergelijke meerpersoonscel.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven