Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1111/GB, 10 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1111/GB

Betreft: [klager] datum: 10 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door een lid van de Raad. Klager heeft daar geen gebruik van gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in paviljoen B van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Het Keern te Hoorn. Op 20 februari 2009 is hij geplaatst in de locatie Westlinge, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De voorzitter van de beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Westlinge op 5 maart 2009, 09/545/SGA, verplicht klager terug te plaatsen naar de z.b.b.i. Het Keern. De directeur heeft dit niet gedaan. Hij is wederom in gebreke gebleven en
heeft
zich niet aan de uitspraak van de beroepscommissie gehouden.
Klager is in oktober 2008 tewerkgesteld bij de firma Zeilstra Kabelwerken. Klager had het daar erg naar zijn zin en zijn werkgever was ook erg tevreden. Op 19 februari 2009 vernam klager van zijn werkgever dat deze hem kwijt wilde. De volgende dag
heeft
klager gewoon gedaan of hij ging werken. Klager schaamde zich heel erg en was bang voor de consequenties.
Klager heeft zich altijd aan de regels gehouden, was nooit te laat en heeft nooit een rapport gekregen. Het verhaal van de werkgever dat klager niet zou willen luisteren, is nog het moeilijkst te accepteren omdat er maandenlang gebruik is gemaakt van
klagers werkinzet op dezelfde kraan. Klager is nooit eerder aangesproken op mogelijke fouten. Klager heeft er alles aan gedaan om zich voor 100% in te zetten, voor het programma Terugdringen Recidive. Klager is wel erg zwaar gestraft voor wat er
gebeurd is. Klager heeft ook nog drie dagen in afzondering doorgebracht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef nog maar kort in de z.b.b.i. Het Keern. Hij is één keer met verlof geweest en dat is goed verlopen. Klager werkte vanaf 13 februari 2009 bij dezelfde werkgever waar hij ook al werkte tijdens zijn verblijf in de beperkt beveiligde
inrichting (b.b.i.) Westlinge te Heerhugowaard. Op 19 februari 2009 hoorde klager van zijn werkgever dat hij wegens zijn gedrag niet meer gewenst was. Klager is vervolgens op 20 februari 2009, zonder daarover iets te vermelden uit de inrichting
vertrokken. Hij heeft de indruk gewekt dat hij gewoon aan het werk zou gaan. Die dag is hij niet op het werk verschenen.
Bij terugkomst in de inrichting heeft klager een rapport gekregen wegens onttrekking aan detentie en het toezicht en het onwettig verlaten van de inrichting. Op grond hiervan is klager door de directie van de inrichting aangeboden ter herselectie,
omdat
hij niet meer voldeed aan de criteria voor plaatsing in een z.b.b.i. Bovendien heeft klager de leiding van de inrichting misleid door gewoon te doen of hij naar zijn werk ging, terwijl hij wist dat hij daar niet mocht terugkeren. Hiermee heeft klager
aangetoond niet betrouwbaar om te gaan met de regelgeving met betrekking tot het verlaten van de inrichting. De inrichting adviseert klager te plaatsen in een gesloten inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

4. De beoordeling
4.1. Paviljoen B van de locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Vast is komen te staan dat klager zonder de inrichting van zijn ontslag op 19 februari 2009 op de hoogte te stellen, de volgende dag vanuit de inrichting is vertrokken. Die dag is hij niet op het werk verschenen. Bij terugkomst in de inrichting
heeft klager een rapport gekregen wegens onttrekking aan detentie en het toezicht en het onwettig verlaten van de inrichting. De directeur van de inrichting heeft in zijn selectieadvies van 25 februari 2009 klager aangeboden ter herselectie omdat is
gebleken dat klager niet om kon gaan met de mogelijkheden van een z.b.b.i.
Klager heeft zonder mede te delen dat hij problemen had op zijn werk, de indruk gewekt dat er niets aan de hand was. Klager is niet op zijn werk verschenen en heeft die dag op een ander manier doorgebracht dan de bedoeling was, hetgeen in strijd is met
de regelgeving.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 juli 2009

secretaris voorzitter

Naar boven