Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0947/GA, 26 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:26-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/947/GA

betreft: [klager] datum: 26 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 16 maart 2009 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 mei 2009, gehouden in de locatie Lelystad, is [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b., gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens het rennen naar de telefooncel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven, en aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 15,=

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het betreft een principieel beroep. De inrichting heeft op de luchtplaats twee telefooncellen staan die gebruikt mogen worden door de gedetineerden. Er heeft in de winter een aantal incidenten plaatsgevonden op de luchtplaats. Door de gebouwelijke
situatie kunnen de gedetineerden niet allen tegelijk de luchtplaats op. Zij moeten (onder meer) een trapje af lopen. Omdat er door de gedetineerden veel gedrongen werd bij de deur van de luchtplaats, hebben zich al meermalen valpartijen voorgedaan
waarbij gedetineerden geblesseerd raakten. Er zijn incidenten geweest op de luchtplaats (in de winter). Om die reden is bepaald dat er niet door de gedetineerden gerend mag worden bij het betreden van de luchtplaats. In weerwil daarvan heeft klager
toen
gerend met het (kennelijke) doel om als eerste de telefooncel te bereiken. Alle gedetineerden zijn al eerder voor dergelijk gedrag gewaarschuwd en daarbij is aangegeven dat een volgende keer verslag zou worden opgemaakt. Omdat klager desondanks naar de
telefooncel rende is hem vervolgens verslag aangezegd en hem de onderhavige disciplinaire straf opgelegd. Als achtergrondinformatie is nog van belang dat de gedetineerden ook op de verblijfsafdeling kunnen telefoneren.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de uitspraak van de beklagcommissie en zal deze vernietigen.
De directeur heeft aangevoerd dat er sprake was van een gevaarlijke situatie bij het betreden van de luchtplaats, die al eerder – door het gedrag van de gedetineerden – tot ongelukken had geleid. Die gevaarlijke situatie gaf de directeur aanleiding om
een norm te stellen voor de wijze van betreden van de luchtplaats, welke kenbaar is gemaakt aan de gedetineerden en waarbij is aangegeven dat overtreding van de norm tot het opmaken en aanzeggen van een verslag zou leiden. In het onderhavige geval
staat
vast dat de norm is overtreden. Het vorenstaande maakt dat de beslissing van de directeur, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht. Het beklag moet daarom alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 26 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven