Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/1052/GB, 3 juli 2009, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/1052/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.J.B.G. van Kleef, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuwegein, dan wel een h.v.b. in de omgeving van Utrecht, afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 januari 2009 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat de selectiefunctionaris in redelijkheid niet tot een afwijzing van het vezoek om overplaatsing heeft kunnen beslissen. Klager wil graag naar een h.v.b. in de regio Utrecht overgeplaatst worden omdat zijn kinderen hem onmogelijk
kunnen bezoeken in het h.v.b. te Haarlem. De bezoektijden zijn in Haarlem zodanig dat de kinderen hem niet buiten schooltijd kunnen bezoeken. Daarnaast zijn er voor zijn
ex-echtgenote logistieke problemen om naar Haarlem te reizen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bij de boordeling van het verzoek heeft de selectiefunctionaris gekeken of verzoeker verstoken blijft van verzoek en voor welk arrondissementsparket verzoeker is ingesloten. Verzoeker heeft in de periode van 14 januari 2009 tot 19 februari 2009 in alle
beperkingen gezeten. Na deze periode heeft hij op verschillende data bezoek ontvangen van familieleden en zijn ex-echtgenote. De reistijd van Utrecht naar Haarlem bedraagt een uur en wordt acceptabel geacht. Klager krijgt sinds maart 2009 iedere week
bezoek. Blijkens de bezoeklijsten heeft klagers ex-echtgenote tijdens de beide door haar afgelegde bezoeken steeds één of beide kinderen meegebracht. Overigens is het maar de vraag of de bezoektijden in een ander h.v.b. (in de regio Utrecht) buiten
schooltijd vallen.
Klager is ingesloten voor het parket Haarlem. Voor de bevordering van een goede rechtsgang is het in beginsel van belang dat de preventief gehechte gedetineerde verblijft in de buurt van het gerecht waar hij wordt vervolgd. Door klagers verblijf in het
h.v.b. Haarlem wordt die goede rechtsgang bevorderd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft om overplaatsing verzocht omdat hij – zo leest de beroepscommissie het verzoek – door zijn verblijf in het h.v.b. Haarlem verstoken blijft van bezoek van zijn kinderen.
Preventief gedetineerden dienen te worden geplaatst in een huis van bewaring zo dicht als mogelijk bij het gerecht waar zij worden vervolgd, teneinde een zo goed mogelijke rechtsgang te waarborgen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke
omstandigheden.
Alvorens kan worden beoordeeld of er in dit geval sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden, moet worden vastgesteld dat klager door de plaatsing in de inrichting in Haarlem daadwerkelijk van bezoek van zijn kinderen verstoken blijft.
Op grond van het advies van de inrichting moet worden aangenomen dat klager slechts eenmaal bezoek van zijn vrouw heeft gehad terwijl niet wordt gesproken over bezoek van zijn kinderen. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat klager
inderdaad geen bezoek van zijn kinderen heeft ontvangen.
Nu in de bestreden beschikking niet wordt aangegeven waarom in dit geval voorbij moet worden gegaan aan het positieve advies van de inrichting en het ontbreken van bezwaar bij de Officier van Justitie tegen de overplaatsing van klager, mede gelet op
het
belang dat voor klager en zijn kinderen bestaat bij het onderhouden van contact, is de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd en moet deze worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 juli 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven