Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0953/GB, 29 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/953/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 november 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis, Unit 2, van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Op 25 maart 2009 heeft klager overplaatsing aangevraagd naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn, omdat zijn bezoek die inrichting makkelijker met openbaar vervoer kan bereiken. Klager heeft van een medegedetineerde vernomen dat op 3 april 2009 een
COVA-training in de locatie Alphen aan den Rijn zou beginnen en dat de COVA-training in de Dordtse Poorten niet begin mei 2009 van start zal gaan. Juist om de COVA-training te kunnen volgen is deze gedetineerde overgeplaatst naar Alphen aan den Rijn.
Door deze negatieve selectiebeslissing komt klagers reïntegratie in gevaar.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op 18 februari 2008 is klager geplaatst in de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten. Op 2 april 2009 heeft klager via de BSD verzocht om overplaatsing naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Hij geeft aan toe te zijn aan een andere omgeving.
Klagers verzoek wordt niet ondersteund door de gevangenis te Dordrecht, omdat klager dan de voor hem noodzakelijk geachte COVA-training misloopt.
Op 7 mei 2009 is contact opgenomen met de traject-begeleider TR. Deze gaf aan dat er binnenkort een COVA-training van start zal gaan in de Dordtse Poorten. Er zijn voldoende deelnemers om een dergelijke training op te starten.

4. De beoordeling
In het selectieadvies van de gevangenis te Dordrecht van 2 april 2009 wordt geadviseerd klager in een gesloten inrichting te laten verblijven totdat hij de COVA-training heeft gevolgd. Aangezien de gevangenis in Alphen aan den Rijn voorlopig een
dergelijke training niet geeft, zou klager door zijn overplaatsing de voor hem noodzakelijk geachte COVA-training mislopen. Hierdoor zou klagers reïntegratie mogelijk in gevaar kunnen komen.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 29 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven