Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0962/GB, 17 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 09/962/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 april 2009 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 maart 2006 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De afwijzende beslissing suggereert dat klager in een huis van bewaring verbleef in plaats van in een gevangenis. Klager vraagt zich af of dat van invloed is geweest op de beslissing. Klager verlijft op een luwte-vleugel. Daar zit hij niet op zijn
plaats omdat hij een reguliere status heeft. Interne overplaatsing naar een reguliere vleugel is door meerdere problemen niet mogelijk. Klager begrijpt dat overplaatsing naar de gevangenis Nieuwegein niet mogelijk is vanwege verbouwingen en lange
wachtlijsten. Als tweede voorkeur heeft klager overplaatsing naar Heerhugowaard opgegeven.
Voor zijn partner en kinderen is de reisafstand nu te groot en te kostbaar. Daardoor kunnen zij bijna niet op bezoek komen en verslechtert de band met zijn partner en zijn kinderen. Klager wil een nieuwe start maken in een nieuwe inrichting. Klager
houdt erg van sport en kan daar zijn stress in kwijt. Op de vleugel waar hij nu verblijft is weinig mogelijkheid om te sporten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Dat klager ten tijde van zijn verzoek in een gevangenis verbleef, was bekend. Door een fout in het registratiesysteem wordt echter huis van bewaring aangegeven. In zijn verzoek om overplaatsing vraagt klager om overplaatsing naar Nieuwegein. Aldaar is
een lange wachtlijst en er zal op korte termijn verbouwd gaan worden, waardoor een groot aantal cellen zal worden onttrokken aan het bestand. Zijn in het beroepschrift aangegeven tweede voorkeur, Alphen aan den Rijn, kan evenmin worden gehonoreerd,
omdat ook deze inrichting een lange wachtlijst heeft. Klager geeft overigens niet aan waar zijn partner en kinderen vandaan moeten komen. Hij heeft ook op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat zijn partner niet in staat is de reis te bekostigen.
In een nadere reactie van 9 juni 2009 heeft de selectiefunctionaris aangegeven abusievelijk in zijn verweerschrift gevangenis Alphen aan den Rijn te hebben genoemd in plaats van Heerhugowaard. Ook voor de gevangenis Zuyderbos geldt dat deze een lange
wachtlijst heeft en een zeer geringe doorstroming kent vanwege het grote aantal langgestraften dat daar verblijft. Plaatsing in Zuyderbos is derhalve voorlopig niet aan de orde. Daarnaast verblijft klager thans op een luwte-afdeling. De gevangenis
Zuyderbos beschikt niet over een dergelijke afdeling.
Duidelijk is dat het bezoek van klager uit Amsterdam komt. De reistijd vanuit Amsterdam CS naar Zoetermeer is ongeveer één uur en vijf minuten. Naar Zuyderbos zou de reistijd ongeveer één uur bedragen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zoetermeer is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde en bij schrijven van 9 juni 2009 herstelde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is nu een en ander niet nader feitelijk is onderbouwd, onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 juni 2009.

secretaris voorzitter

Naar boven