Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/0017/GA, 8 juni 2009, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/17/GA

betreft: [klager] datum: 8 juni 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 november 2008 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zoetermeer

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 april 2009, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de gevangenis Zoetermeer. Van klager is op 15 mei 2009 nog een nadere schriftelijke toelichting
ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van 14 dagen wegens oncorrigeerbaar en provocerend gedrag, welke ordemaatregel extern ten uitvoer werd gelegd op de landelijke afzonderingsafdeling
van
p.i. De Schie te Rotterdam.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is vanaf 2005 gedetineerd en heeft nimmer een rapport gehad voor geweld. Klager heeft het laatste jaar nimmer met een psycholoog gesproken. Het
zijn leugens. Klager doet veel aan sport. Sporten is zijn leven. Respect is een basisbeginsel in de sport. Klager doet aan meditatie. De beweringen die ten aanzien van klager worden gedaan zijn onzin. Klager vraagt zich af waarom hij door een p.i.w.-er
hierover niet eerst is benaderd. Klager heeft niets gedaan. Klager traint extreem martial arts. In de p.i. Vught traint klager ook en zonder problemen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is veel aan het trainen door te slaan en te schoppen tegen de basketbalpaal. Hij wil imponeren. Tegenover personeel heeft klager aangegeven
dat iets zou kunnen gebeuren. De houding van klager is niet goed voor het klimaat in de inrichting. Klager is niet corrigeerbaar. De overige gedetineerden waren ook opgelucht toen klager was weggeplaatst.

3. De beoordeling
Uit het schriftelijk verslag van 7 juli 2008 van de inrichting komt naar voren dat klager openlijk zijn grenzen aan het verleggen is en oncorrigeerbaar is. Klager is de gehele dag bezig met het tonen van vechttechnieken en krachtmetingen. Klager lijkt
niet corrigeerbaar in zijn gedrag en reageert met meer agressie naar het personeel toe. Het personeel heeft een gesprek waargenomen tussen klager en enkele van zijn medegedetineerden, waarbij klager zei dat het hem niet uitmaakt of het aanwezige
personeel moslim is, hij zou ze zonder twijfel en wroeging vermoorden.
Gelet hierop kan de beslissing van de directeur bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep is derhalve ongegrond. Wel acht de beroepscommissie het aan te bevelen dat de
inrichting
aan klager activiteiten aanbiedt, waarbij de mogelijkheden tot provocatie van medegedetineerden beperkter zijn.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en prof. dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 8 juni 2009

secretaris voorzitter

Naar boven